การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์

ภาษาไทย
คำโปรย

..."การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์" เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมกถา  หลากหลายแง่มุมในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์  ที่ผู้เขียนเคยแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ รวม ๑๖ เรื่อง  ความยาวกว่า ๖๐๐ หน้า  ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ป่วย รวมไปถึงแง่มุมในด้านสังคม  นำมารวมไว้เป็นเล่มเดียว  มุ่งเชื่อมโยงการแพทย์เข้าหาธรรมะในพระพุทธศาสนา  แก้ปัญหาของบุคลากรและสังคม  อธิบายให้เหมาะสมกับยุคสมัย...

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
- การแพทย์แนวพุทธ
- ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
- ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
- ทำแท้งแ และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
- เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
- ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- ธรรมะชนะเอดส์
- ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
- พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓
- ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
- รักษาใจยามป่วยไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
- สนทนาธรรม: ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย์
- อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม

 

 

ข้อมูลพัฒนาการ
  • "การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์" เดิมชื่อ "การแพทย์ไทย : ทางเลือกใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์"  ในการพิมพ์ครั้งใหม่ (ครั้งแรก - มกราคม ๒๕๔๒) ได้นำข้อเขียนและคำบรรยายเรื่องอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่เกี่ยวกับการแพทย์เพิ่มรวมเข้าด้วยอีก ๔ เรื่อง คือ "ทำแท้ง : ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ การทำแท้งในทัศนะพระพุทธศาสนา"  "ดุลยภาพ : สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์" "ช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี" และ "ถาม-ตอบ เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา"
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ปรุบปรุงเพิ่มเติม
  • มีการเพิ่มเติมเนื้อความ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ISBN974-8059-24-3, 974-8059-25-1
เลขหมู่BQ4570.M4