การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

ภาษาไทย
คำโปรย
...เป็นไปได้ไหมว่าคนไทยเราจะตั้งตัวได้ในโลกนี้ ที่กำลังมีปัญหามาก ถ้าหากว่าเราจะสำนึกและคิดด้วยปัญญา เราจะมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างไม่ได้หรือ จำเป็นที่เราจะต้องมีจุดหมายอันสูงที่มุ่งจะแก้ปัญหาของโลก และคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่คอยแต่จะตามเขา แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ใช่จะไปต่อต้าน แต่เป็นการช่วยกันร่วมมือกันแก้ปัญหา เราอาจจะช่วยอเมริกาแก้ปัญหาได้ด้วยซ้ำไป แต่เรามีไหมภูมิธรรมภูมิปัญญาที่จะช่วยเขา ถ้าเราจะทำการในทางสร้างสรรค์อย่างนี้ แน่นอนว่าเราจะต้องมีการวิจัยให้ได้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ถูกต้องมา...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๓๘ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
ISBN974-7891-86-7, 974-89615-6-7
เลขหมู่BQ4570.E3