ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร

ภาษาไทย
คำโปรย
...คนเรานี้มีชีวิตที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ทรัพย์ภายนอกเป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นของกลางๆ จะทำให้เกิดคุณก็ได้ เกิดโทษก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงจะต้องปฏิบัติต่อทรัพย์ให้ถูกต้อง คือ ทำให้เกิดผลในทางที่เป็นประโยชน์มีคุณค่า แต่การที่จะทำให้สำเร็จผลได้อย่างนี้ ก็คือการที่จะต้องมีทรัพย์ภายในขึ้นมาเป็นฐาน...
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ แพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศาล และญาติมิตร
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๘) พิมพ์ที่ บริษัท สหธรรมิก จำกัด จัดพิมพ์โดย แพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศาล เพื่อแจกเป็นธรรมทาน
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ISBN974-7980-58-5, 974-89380-9-3
เลขหมู่BQ4570.L5