การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต พร้อมทั้งสาธุชน ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
ISBN974-344-201-4
เลขหมู่BQ4570.E25