แรงจูงใจในการเขียนกรณีสันติอโศก

ภาษาไทย
คำโปรย
...ควรคำนึงถึงความจริงที่ว่า พระที่ประพฤติเหลววไหลวิปริตต่างๆ กันนั้น แม้แต่จะเป็นการเสียหายแก่ส่วนรวม ซึ่งบางทีก็รุนแรง แต่ก็เป็นการเสียหายเฉพาะกรณีและทำลายพระศาสนาที่เปลือกผิวเข้าไป ส่วนพระที่แปลพระธรรมวินัยให้วิปริตผิดเพี้ยน ย่อมก่อความเสียหายในวงกว้าง ทำให้คนจำนวนมากเข้าใจคลาดเคลื่อนหลงผิด เป็นการก่อความเสียหายแก่มหาชน และสามารถทำลายได้ถึงเนื้อตัวของศาสนาในทันที...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา จันทรสกุล ณ ศาลากลางสระ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรกในวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 ได้นำภาคผนวกในหนังสือ "ทางออกของสังคมไทย" มารวมพิมพ์ในภาคผนวก คือ "ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของโพธิรักษ์ และคำสัมภาษณ์แก่วารสารฉบับหนึ่ง" เมื่ีอวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ คือ "พระโพธิรักษ์ยอมกลับเข้ามหาเถรสมาคม? ก็ด้วยเช่นกัน"
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ6140