เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า

ภาษาไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า" เป็นการนำเอาธรรมกถาอำนวยพรของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ คุณจุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อเกตร จำกัด มากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๔๖ แก่ ประชาชนชาวไทย ที่ วัดญาณเวศกวัน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ พร้อมด้วยธรรมอำนวยพร "พลิกหายนะเป็นพัฒนา" อันเป็นคำสอนที่เกิดจากเมตตาธรรมสูงยิ่ง เพื่อการพัฒนาตน ดังพุทธภาษิตที่ว่า "บุคคลที่ฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยาก" ซึ่งเคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๑ และ พุทธภาษิตจากหนังสือ "อฤตพจนา" หมวดพ้นทุกข์-พบสุข
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล