ศาสนาและเยาวชน

ภาษาไทย
คำโปรย
...เมื่อพิจารณาดูลักษณะสังคมของไทย ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นผู้ตามและผู้รับแล้ว ก็ขอให้เรามาสร้างจิตสำนึกกันใหม่ มากระตุ้นเร้ากันว่า เราจะต้องพยายามเป็นผู้นำและผู้ให้ ต่อไปเยาวชนของเราจะต้องมีบุคลิกภาพ แนวความคิด จิตใจ และลักษณะของความเป็นผู้นำ และผู้ให้ เริ่มตั้งแต่ชุมชนเล็กๆ ให้มีลักษณะเื้อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมแรง ร่วมงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ซึ่งขณะนี้เรากำลังเป็นปัญหาในเรื่องเหล่านี้...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมสำหรับเยาวชน" จัดโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ โดยความร่วมมือของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายเป็นมุทิตาสักการะ แด่ พระมหาเถรานุเถระองค์อุปถัมภ์ และพระเจ้าหน้าที่-ศิษย์เก่า ม.จ.ร. ในวโรกาสที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๓๓) จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์ เพื่อแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาการศึกษา แด่ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓
ISBN974-7890-39-9
เลขหมู่BQ4570.C47