ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก - ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
- ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
- บทบาทของศิลปศาสตร์ กับสังคมและจริยธรรม
ข้อมูลพัฒนาการ
"ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน" เป็นการนำคำบรรยาย ๓ เรื่อง มารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน คือ
  • "ศิลปศาสตร์แนวพุทธ" ที่แสดงในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ ๒๗ ปี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๒
  • "ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก" ที่แสดง ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "อนาคตของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย" เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖ รอบนักษัตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๘
  • "บทบาทศิลปศาสตร์ กับสังคมและจริยธรรม"  ที่แสดงในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ศิลปศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ที่ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๐) จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ ๓๕ ปี
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-572-572-2
เลขหมู่BQ4570.E3