สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

ภาษาไทย
คำโปรย
...นอกจาการมาเล่าเรียน พยายามแสวงหาปัญญาเพื่อให้รู้เข้าใจในธรรม และวิธีการที่จะดำรงรักษาธรรมแล้ว นักศึกษายังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อไปอีก อันเนื่องมาจากการที่่ได้ศึกษาแล้วนั่นเองว่า เมื่อศึกษารู้ธรรมแล้ว จะต้องพยายามนำธรรมที่ได้ศึกษาเล่าเรียนรู้แล้วนั้นไปสถาปนาให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะที่เน้นกันในขณะนี้ก็คือ ให้เกิดมีขึ้นในสังคม เริ่มด้วยการสถาปนาธรรมนั้นขึ้นในตน และเป็นผู้นำในการเข้าถึง และดำรงธรรม...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย, อธิการบดี, คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ลักษณะสังคมพุทธ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๒๗) พิมพ์รวมกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ลักษณะสังคมพุทธ" ในชื่อเดิมว่า "สถาปนาธรรมศาสตร์" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีทอง
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๒๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.E3