สังคมจะเฟื่องฟู ต้องเชิดชูบัณฑิต

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะราชบัณฑิต รุ่นที่ ๔ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งมาครบ ๒๕ ปี ณ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่