สาระสำคัญของพุทธธรรม: อริยสัจจ์ ๔

ภาษาไทย
คำโปรย

...อริยสัจจ์ ๔ เป็นหลักธรรมจำเป็นทั้งสำหรับบรรพชิต และคฤหัสถ์ พระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำให้ภิกษุทั้งหลาย สอนให้ชาวบ้านรู้เข้าใจในอริยสัจจ์ ดังบาลีที่ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใด ที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ก็ดี เหล่าชนที่พอจะรับฟังคำสอนก็ดี ไม่ว่าเป็นมิตร หรือผู้ร่วมงาน เป็นญาติ หรือเป็นสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึงสอนให้ดำรงอยู่ ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจจ์ ๔ ประการ"...

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์เฉพาะบทครั้งที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เบิกม่าน (ปรับปรุงจากบทที่ ๒๒ ในหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" : พิมพ์ครั้งที่ ๕ : ๒๕๓๒) 
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBN974-85583-1-2
เลขหมู่BQ4230