สารัตถธรรม

ภาษาไทย-อังกฤษ
คำโปรย

...ในการศึกษาพระพุทธศาสนานั้น ตัวแท้ตัวจริงก็คือพระพุทธเจ้า เราจะตัองเอาพพระพุทธเจ้าเป็นหลักให้เสมอ แล้วเอาอาจารย์เป็นสื่อ เป็นทางที่จะนำเข้าหาพระุพุทธเจ้า ถ้ามีสติกำหนดไว้อย่างนี้เสมอ ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัย...

รวมเล่มมาจาก - กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
- ธรรมนูญชีวิต
- ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?
- พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
210 เพิ่มภาษาอังกฤษ, 267 เฉพาะส่วนภาค 2, 3 ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-344-230-8
เลขหมู่BQ7210