การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน

ภาษาไทย
คำโปรยข้อคิดเล่ม 2 หน้า 13
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ดร. สายหยุด จำปาทอง, อธิบดีกรมการฝึกหัดครู และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๒
ISBN974-7890-63-1, 974-89399-7-9
เลขหมู่BQ4570.C8