หลักแม่บทของการพัฒนาตน

ภาษาไทย
คำโปรย
...ถ้าไม่พัฒนาตน ก็เป็นไปในทางตรงกันข้าม ไม่รู้เข้าใจตัวตนว่าเป็นอนัตตา ก็ยิ่งพัฒนาความยึดมั่นในตัวตน ตัวตนมันก็ขยายพอกพูนออกไป พองออกไป อยู่นานวันเข้าตัวตนของเราก็ยิ่งพองขยายใหญ่ พอขยายใหญ่ก็ยิ่งทุกข์มากเพราะตัวตนแค่นี้ มันรับกระทบแค่นี้ มันก็ทุกข์แค่นี้ พอนานๆ เข้ามันขยายออกไป ขยายออกไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ คือ ถ้าเราอยู่ในโลกไม่เป็น ก็ติดโลก ก็ยึดทุกอย่างในโลก เช่น ของที่เรามีเรายึดทุกอย่าง พอเรายึดอะไร ตัวตนของเราก็ขยายไปอยู่กับมัน สิ่งนั้นก็ผนวกเข้าเป็นตัวตนของเรา...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ กลุ่มข้าราชการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตน ณ ห้องประชุมจงจินต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปลี่ยนชื่อจาก - พัฒนาตน
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๒๘) อนุสรณ์ พอ. มจร.
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ (ธันวาคม ๒๕๔๕) พิมพ์เป็นฉบับจิ๋วครั้งแรก รับปีใหม่ ๒๕๔๖ ได้จัดปรับให้เหมาะที่จะเป็นหนังสือขนาดเล็ก เฉพาะอย่างยิ่งได้แยกบท และแบ่งซอยตั้งหัวข้อย่อยเพิ่มขึ้นอีกมาก แล้วปรับแก้ชื่อหนังสือจาก "พัฒนาตน" เป็น "หลักแม่บทของการพัฒนาตน"
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๒๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ISBN974-8356-80-9
เลขหมู่BQ4570.L5