อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
เป็นเล่มเดียวกับ - อมฤตพจนา
- อมฤตพจนา: พุทธสุภาษิต
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก ที่เมืองนิวยอร์ค พ.ศ. ๒๕๒๐ ใช้ชื่อเดิมว่า "พุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก"
    พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ (๒๕๕๑) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม

 

พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๐
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBN974-90331-1-6
เลขหมู่BQ5805.T5