การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น และความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก - การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
- ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น และความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม" โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นหนังสือที่โรงเรียนทอสี แนะนำให้ผู้ปกครองทุกรุ่นใช้เวลาในการอ่าน ทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันในครอบครัว
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.L5