การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

ภาษาไทย
คำโปรย
...มีคำกล่าวของปราชญ์ที่พูดไว้เป็นคำคมว่า ภาษาเหมือนนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ มันเป็นเพียงสื่อสำหรับให้เรามองเห็นความจริง สิ่งที่เราต้องการแสดงความจริง ที่เราต้องการให้เห็น คือ ดวงจันทร์ แล้วภาษานี้ก็เป็นสื่อเหมือนนิ้วมือที่ชี้ไป ทีนี้ ถ้าหากเราไปติดในภาษา ก็เหมือนกับเราไปมองดูอยู่แค่นิ้ว แล้วก็ติดอยู่แค่ปลายนิ้วมือที่ชี้ไปดวงจันทร์ แล้วก็ไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ได้เห็นแต่นิ้วมือ...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (พฤษภาคม ๒๕๕๓) จัดพิมพ์โดย พระและทิด ร่วมรุ่นพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่อุปสมบท ณ วัดญาณเวศกวัน พร้อมทั้ง คุณพนิตา อังจันทร์เพ็ญ
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.L3