กัลยาณมิตร

ภาษาไทย
คำโปรย

...การศึกษาเป็นเครื่องช่วยคนให้เจริญทางปัญญา...

...ปัญญาคือตัวที่เข้าถึงความจริง  ในความจริง  ต้องมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลาย...

พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล