พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ

ภาษาไทย
คำโปรย
...ความจริงที่แน่นอนอย่างแรกก็คือ หลักกรรม และหลักไตรลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องความไม่เที่ยง เป็นแกนความคิดที่ซึมแทรกอยู่ทั่วตลอดในคำสอนทั้งหมด ของหนังสือไตรภูมิพระร่วง และเป็นความจริงที่แน่นอนเช่นเดียวกันว่า หลักกรรมและหลักไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น เป็นหลักธรรมสำคัญระดับแกน ที่สอดประสานหลักคำสอนอื่นๆ แทบทุกอย่างในพุทธศาสนา ซึ่งจะพบได้เกือบทั่วทุกแห่งในคัมภีร์ที่แสดงหลักธรรม หลักกรรมท่านสอนเพื่อมุ่งให้คนดำเนินชีวิตอยู่อย่างที่สุดในไตรภูมิ ส่วนหลักไตรลักษณ์ท่านสอนเพื่อช่วยให้คนหลุดพ้นไปได้จากไตรภูมิ หรือพูดให้ถูกแท้ว่เพื่อช่วยให้พ้นจากกรรม แล้วจะได้พ้นจากไตรภูมิ กรรมเป็นเรื่องระดับโลกียะ ส่วนความรู้ในไตรลักษณ์เป็นเครื่องนำสู่โลกุตระ กรรมเป็นเรื่องของการกระทำ ความประพฤติ หรือการดำเนินชีิวิต ไตรลักษณ์เป็นเรื่องของปัญญาความรู้ ความเข้าใจที่จะช่วยให้คนดำเนินพฤติกรรมที่ดีงามจนถึงขั้นที่กรรมไม่เป็น กรรมอีกต่อไป...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - ไตรภูมิพระร่วง: อิทธิพลต่อสังคมไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อ "ไตรภูมิพระร่วง : อิทธิพลต่อสังคมไทย"
  • พิมพ์ครั้งแรก    ตุลาคม ๒๕๒๖
  • พิมพ์ครั้งที่ ๘   ตุลาคม ๒๕๕๓ (ครั้งแรกในชื่อใหม่) และมีการจัดปรับเพิ่มเนื้อหาเล็กน้อย เช่น หน้าสุดท้าย และมีการจัดย่อหน้า ตัวหนา เพิ่มเติม (นับสถิติต่อจากเล่มเดิม)
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๒๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ISBN978-616-03-0257-4
เลขหมู่BQ1029.T5