รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง

ภาษาไทย
คำโปรย
ผู้ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสั่งสอนพระธรรมวินัย
ควรรู้จักแหล่งอันเป็นที่มาของพระธรรมวินัย ตลอดจน
ของพระพุทธศาสนาทั้งหมด คือ พระไตรปิฎก
ยิ่งทำงานในขั้นที่ถึงพุทธพจน์โดยตรง จะเอาพุทธวจนะ
ต้องรู้จักพระไตรปิฎกจริงๆ ไม่ใช่รู้แค่ว่านี่พระไตรปิฎก
แต่รู้จักอย่างชัดเจนว่า พระไตรปิฎกฉบับไหนคือแค่ไหน
เป็นอย่างไร
ที่มาจาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๕๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล