สำนักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทย

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คุณหมอกฤษณา คุณพงษ์สวัสดิ์ คุณฉวีวรรณ คุณแป๋ว พระเกตุญาโณ ร่วมปฏิสันถาร ณ โรงพยาบาลศิริราช
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์ครั้งที่ ๑ สืบจาก วิสาขบูชา ๒๕๖๐
- ธรรมทานเพื่อการเชิดชูบูชาธรรม จาก มูลนิธิ ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล