กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

ภาษาไทย
คำโปรยสามัคคีเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงย้ำว่า ความสามัคคีของหมู่ให้เกิดสุข ซึ่งเราส่วนมากเคยได้ยินได้ฟัง หลายท่านจำบาลีพุทธภาษิตได้ว่า "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี"

การที่หมู่ชนอย่างพระสงฆ์จะมีความสามัคคีได้ ก็ต้องมีหลักความประพฤติรองรับ

หลักความประพฤติพื้นฐานก็คือ วินัย ได้แก่ การจัดสรรระเบียบความเป็นอยู่ ระบบความสัมพันธ์กันในสังคม

วินัยเป็นฐานล่างในการทำให้เกิดความสามัคคี คนในสังคมประเทศชาติต้องมีวินัย เมื่อมีความประพฤติไปกันได้โดยอยู่ในระเบียบวินัยแล้ว ความสามัคคีก็เกิดขึ้นได้

ต่อจากนั้นก็เป็นขั้นของธรรม คือ คุณความดีในจิตใจ เช่น ความรัก เมตตา ความมีไมตรี ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือกัน

ดังจะเห็นได้ในพระพุทธศาสนานี้เองว่า เบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงตั้งสังฆะ คือหมู่สงฆ์เมื่อพระมาอยู่ร่วมกัน พระองค์ก็ทรงจัดการให้มีความสามัคคี เพราะถ้าไม่มีสามัคคี สงฆ์ที่อยู่ร่วมกัน ก็แตกกระจัดกระจาย อยู่ร่วมกันไม่ได้
เปลี่ยนชื่อจาก
ข้อมูลพัฒนาการ- ชื่่อเดิม : ปัญหาขัดแย้งในโลก แก้ได้ด้วยกฐิน
ปี ๒๕๔๔ เผยแพร่ทางเสียงในชื่อว่า "โลกถึงกันกว้างไกล แต่ใจคนกลับแคบลง" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ขนาดจิ๋ว - กลุ่มขันธ์ ๕, ๑๖ น. ยกพิเศษ - ธรรมปฏิสันธาร ในพิธีถวายผ้าพระกฐินระราชทาน
๔ พ.ย. ๒๕๔๔)
- ชื่อใหม่ : กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
(ปี ๒๕๖๐, จัดปรับ-เพิ่มเติม และเปลี่ยนใช้ชื่อใหม่
พิมพ์ครั้งที่ ๓๖ (ครั้งแรกในชื่อใหม่) ๘ ต.ค. ๒๕๖๐
ในโอกาสร่วมอนุโมทนา กฐินรับอายุ ๗ รอบ คุณประพัฒน์ แพทย์หญิงกาญจนา เกษสอาด
โดยกานดา อารยางกูร และ บุบผา คณิตกุล
และทุนพิมพ์หนังสือวัดญาณเวศกวัน

พิมพ์ครั้งแรก๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘๗ กันยายน ๒๕๖๑
ISBN978-616-7585-20-8
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล