คติธรรมคำคม

ภาษาไทย
คำโปรย 
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "คติธรรมคำคม" เป็นหนังสือที่รวบรวม คติธรรมคำคมสั้นๆ แต่ได้ใจความ จากหนังสือเรื่องต่างๆ ๒๔ เรื่อง ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๔๒) เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในโอกาสมงคลวารที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มีอายุครบ ๕ รอบ (๖๐ ปี) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดทำโดย โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๔๒
ISBN-
เลขหมู่BQ4190