ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ อธิการบดี อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.E3