กรณีธรรมกาย (ฉบับปัญหาปลีกย่อย)

ภาษาไทย
คำโปรย
...การระดมทุนควรมุ่งเพื่อดำเนินการแผ่ขยายประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วถึง โดยคำนึงให้มากถึงชาวบ้าน หรือเพื่อนมนุษย์อีกมากมาย ที่ยังทุกข์ยากเดือดร้อนหรือยากไร้ ทั้งใกล้และไกล มิใช่เอามากองรวมจมไว้ที่เดียวให้ดูเล่น ยิ่งใหญ่ ตื่นตา ตื่นใจ แล้วพลอยทำให้พหูชนถูกมองข้าม เลือนลืมไป และทรัพย์นั้นไม่ออกผลประโยชน์สุขแก่ประชาชน...

คำโปรยนำมาจากปกเดิม ของฉบับการพิมพ์ครั้งที่ ๒ - มีนาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ที่ บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง จำกัด

เป็นเล่มเดียวกับ - ปัญหาวัดพระธรรมกาย
ข้อมูลพัฒนาการ- เดิมการพิมพ์ครั้งที่ ๑ ใช้ชื่อว่า ปัญหาวัดพระธรรมกาย (ID 258) ซึ่งทั้งสอง ID มีเนื้อหาเดียวกัน

พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ6337.P3P7