ความสุขที่แท้จริง: ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จิตใจเจริญไปสู่หนทางแห่งความดีงาม

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข
ข้อมูลพัฒนาการ
"ความสุขที่แท้จริง : ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จิตใจเจริญไปสู่หนทางแห่งความดีงาม" เดิมคือธรรมกถาเรื่อง "การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข"  แสดงในพิธีทำบุญวาระคล้ายวันเกิดครบ ๕ รอบ คุณเกสรี บุลสุข การพิมพ์ในชื่อใหม่นี้ได้ตัดข้อความที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลออกไป
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ5345