รายชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย ท

พบธรรมนิพนธ์ 35 เล่ม

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดพุทธศาสตร์)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- คนไทย หลงทางหรือไร
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
- จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
- จาริกบุญ-จารึกธรรม
- ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาและจริยศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ
- ธรรมกับการพัฒนาชีวิต
- ธรรมะฉบับเรียนลัด
- นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่
- นิพพาน-อนัตตา
- ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง
- พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ (A Buddhist Solution for the Twenty-first Century)
- พุทธวิธีในการสอน
- มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
- เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก
- ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา
- สมาธิแบบพุทธ

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
- การแพทย์แนวพุทธ
- คนไทยกับเทคโนโลยี
- คนไทยกับป่า
- คนไทยกับสัตว์ป่า
- ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
- ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
- ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา
- เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
- ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
- พระกับป่า มีปัญหาอะไร
- พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
- ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
- อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม
- ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดศึกษาศาสตร์)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
- การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย
- การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต
- การศึกษาเพื่อสันติภาพ
- การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน
- การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ
- แง่คิด ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
- จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ
- ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่
- ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย
- พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์
- เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และผู้บริหาร)
- สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
- การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
- การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม
- ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
- นิติศาสตร์แนวพุทธ
- ภาวะผู้นำ
- ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
- มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
- เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต
- วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
- ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
- เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์

ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

เปลี่ยนชื่อจาก
- ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี

เปลี่ยนไปสู่ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ทางออกของสังคมไทย

จาก การสนทนาธรรม เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

เปลี่ยนชื่อจาก
- เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์

ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๘

ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า"เรารักในหลวง" Honouring the Claim 'We Love the King'

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

แปลจาก
- ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"

ทำอย่างไรจะหายโกรธ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๔๑

ทำอย่างไรจะหายโกรธ: ประมวลวิธีคิดและอุบายคลายโกรธ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓

เป็นเล่มเดียวกับ
- ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๖

ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- ปรัชญาการศึกษาไทย
- พุทธศาสนากับสังคมไทย

ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

เปลี่ยนไปสู่ ทำแท้งแ และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์

ทำแท้งแ และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๐

เปลี่ยนชื่อจาก
- ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา

ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น

เรียบเรียงบางส่วนจาก

เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า

จาก ธรรมเทศนา ณ วิทยาลัยครูธนบุรี เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

เปลี่ยนไปสู่ พุทธวิธีในการสอน

เทคโนโลยีกับศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

เทศน์งานสมเด็จย่า และคำปราศรัยเรื่องสันติภาพ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง