รายชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย ป

พบธรรมนิพนธ์ 26 เล่ม

ปฏิจจสมุปบาท: กรรมเกิด กรรมอาศัย กรรมเป็นไป ที่นี่

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๕๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง

จาก ธรรมเทศนา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๓๒

ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพุทธปัญญา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงเรียนปัญญาประทีป เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๖๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นประชาธิปไตย

จาก การประพันธ์ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๕๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๕๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

ปรัชญาการศึกษาไทย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๑๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ปัญหาขัดแย้งในโลกแก้ได้ด้วยกฐิน

จาก ธรรมเทศนา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๔๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๖

เปลี่ยนไปสู่

ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

เปลี่ยนชื่อจาก
- ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี

ปัญหาวัดพระธรรมกาย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย

จาก ธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง