รายชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย ม

พบธรรมนิพนธ์ 19 เล่ม

มรณกถา

เป็นเล่มเดียวกับ

มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

จาก ธรรมเทศนา ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๖๒

มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์

จาก ธรรมเทศนา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

มองหนังสือ พุทธธรรม ถามหาอนาคต

จาก การสนทนาธรรม
พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

จาก ธรรมเทศนา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๒๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕

จาก การสนทนาธรรม ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ (ครั้งแรก) และสถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๖ (ครั้งที่ ๒) เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบาย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๐

มุมมองสองปราชญ์: สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๘

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง