รายชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย ย

พบธรรมนิพนธ์ 5 เล่ม

ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม

จาก ธรรมเทศนา ณ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง