รายชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย ล

พบธรรมนิพนธ์ 8 เล่ม

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สำนักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๙

ลุอิสรภาพด้วยอนิจจัง

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

เปลี่ยนชื่อจาก
- โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ

โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เปลี่ยนไปสู่ โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง