รายชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย อ

พบธรรมนิพนธ์ 18 เล่ม

องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สำนักงานองค์การพระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๓๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

อมฤตพจนา

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๗

เป็นเล่มเดียวกับ
- อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
- อมฤตพจนา: พุทธสุภาษิต

อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๐

เป็นเล่มเดียวกับ
- อมฤตพจนา
- อมฤตพจนา: พุทธสุภาษิต

อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๕๖

แปลจาก
- อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต

อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๓ ภาษา บาลี-ไทย-อังกฤษ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๕

แปลจาก
- อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต

อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๔

อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๕๒๒
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๖

อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โบสถ์วัดบวรสถานส่วนหน้า (วัดพระแก้ววังหน้า) เมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

อุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมไทย

จาก ธรรมเทศนา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

เปลี่ยนไปสู่ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๐

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง