เรื่องเสริมที่ ๑ สุดโต่งจึงเข้มแข็ง พอจะถูกทางก็ไม่มีแรง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
ชื่อไฟล์nation-crisis/nation-crisis_11.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนประชาธิปไตยจะดีได้ ต้องไม่ทิ้งงานพัฒนาคน
เรื่องที่ต่อเนื่องเรื่องเสริมที่ ๒ ยอมรับตามที่เป็น แต่อย่าหยุดอยู่แค่ที่เป็น