ความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์

ภาษาไทย
อยู่ในชุดหลักชาวพุทธ
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
ชื่อไฟล์buddhist-principle/buddhist-principle_06.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนเพลง หลักชาวพุทธ
เรื่องที่ต่อเนื่องสวดมนต์ก่อนนอนใช้บทไหนดี