สวดมนต์ก่อนนอนใช้บทไหนดี

ภาษาไทย
อยู่ในชุดหลักชาวพุทธ
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
ชื่อไฟล์buddhist-principle/buddhist-principle_07.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์
เรื่องที่ต่อเนื่องพระโพธิสัตว์ จะปฏิบัติต่อท่านอย่างไร