ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๒

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา ณ วัดญาณเวศกวัน
ชื่อไฟล์dhamma-2551/dhamma-2551_08.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๑
เรื่องที่ต่อเนื่องพุทธาวาสที่ญาติโยมมาทำบุญฟังเทศน์ สังฆาวาสเป็นเขตที่พระสงฆ์อยู่วิเวก