กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะกับการศึกษา
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ชื่อไฟล์dhamma-and-education/dhamma-and-education_09.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีของสังคมไทย
เรื่องที่ต่อเนื่องเดินหน้าไปเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหม