สติกับความไม่ประมาทและวาสนา

ภาษาไทย
อยู่ในชุดหลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ชื่อไฟล์principles-of-buddhism/principles-of-buddhism_11.mp3