รายชื่อธรรมบรรยาย โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗ รวม ๕๑ ชุด

P01. จาริกบุญ จารึกธรรม (รวม ๑๐ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ย้อนทางเข้าสู่แดนพุทธภูมิ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทาง ณ อโศการาม เมืองปัตนะ ประเทศอินเดีย เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๐:๔๘:๐๘
เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทาง ณ พระมูลคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ อินเดีย เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๐:๔๓:๐๔
ความยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทั้งเจริญและเสื่อม ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทาง ณ นาลันทามหาวิหาร อินเดีย เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๐:๔๐:๒๗
หัวใจธรรม จากจุดศูนย์กลาง ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทาง ณ เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ อินเดีย เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๑:๓๗:๓๙
โพธิพฤกษ์ - โพธิญาณ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทาง ณ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๑:๑๖:๒๖
จุดเริ่มของแผ่นดินธรรม ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทาง ณ ธัมเมกขสถูป เมือสารนาถ อินเดีย เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๐:๑๔:๒๓
ถ้าสังเวชเป็น ก็จะได้เห็นธรรมกาย ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทาง ณ มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา อินเดีย เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๐:๔๓:๐๑
ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทาง ณ สวนลุมพินี ในเขตประเทศเนปาล เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๒:๐๓:๐๕
ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทาง ณ พระคันธกุฎี วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี อินเดีย เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๑:๕๓:๐๖
๑๐ รักษาธรรม คือรักษาความเป็นไท ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทาง เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๑:๓๘:๕๒

P02. จากอินเดีย สู่เอเชีย (รวม ๙ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๑ เทศน์ บรรยาย เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ ๑:๑๐:๐๖
มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๒ เทศน์ บรรยาย เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ๑:๒๓:๔๙
มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๓ เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ๑:๓๗:๐๑
มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๔ เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ๑:๒๐:๓๒
ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เทศน์ บรรยาย แก่ ผู้เข้าร่วมเสวนาประสาพุทธ ครั้งที่ ๓ ชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลวิชัยยุทธ นำโดย น.พ. สมพนธ์ บุณยคุปต์ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๔๔ ๒:๑๗:๑๐
มลายูสู่แหลมทอง เทศน์ บรรยาย เมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๔๘ ๑:๒๑:๐๗
ศูนย์พุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีให้เขาโดยที่เราไม่เสียตัว ตอนที่ ๑ เทศน์ บรรยาย เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ๐:๕๖:๔๖
ศูนย์พุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีให้เขาโดยที่เราไม่เสียตัว ตอนที่ ๒ เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ๑:๐๕:๓๓
ศูนย์พุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีให้เขาโดยที่เราไม่เสียตัว ตอนเสริมเบ็ดเตล็ด เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ๐:๕๓:๕๓

P03. เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑ (รวม ๓๓ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
เมื่อพระพุทธองค์ ทรงผจญคนโกรธ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๐:๕๔
เพราะโกรธหาย จึงได้สุข ๐:๑๗:๒๖
พระเจ้าพิมพิสาร ราชวงศ์ปิตุฆาต สนทนาธรรมกับโยม ๐:๓๐:๐๕
วัดเวฬุวัน จากปัจจุบันสู่อดีต สนทนาธรรมกับโยม ๐:๐๗:๔๔
โยมเที่ยวอินเดีย พระเล่าประวัติศาสตร์ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๗:๓๖
เล่าเรื่องเมืองพาราณสี สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๕:๕๒
ความหมายของ อัตตา สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๖:๔๓
กาลเวลา สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๙:๑๖
อานิสงส์ของศีล สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๔:๐๒
๑๐ ทำกิจ ทำจิต ๐:๑๕:๔๔
๑๑ พระ กับ ธรรมวินัย สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๖:๕๘
๑๒ สิกขาบทนอกปาติโมกข์ แถมเรื่อง สีของจีวร ๐:๐๘:๑๕
๑๓ สังขารในขันธ์ ๕ กับ สังขารในไตรลักษณ์ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๘:๐๘
๑๔ ศัพท์หลากหลายในหนังสือ พุทธธรรม สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๔:๐๑
๑๕ ความหมายที่ถูกต้องของ ทรมาน สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๑:๓๐
๑๖ ความหมายที่ถูกต้องของ ภาวนา สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๐:๕๒
๑๗ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๑:๒๙
๑๘ เสรีภาพ เสรีธรรม สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๒:๕๕
๑๙ ความสงบ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๐๘:๕๗
๒๐ เครื่องมือวัดความเจริญของชาวพุทธ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๓:๑๕
๒๑ ขยายความเรื่อง ศรัทธา สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๓:๒๘
๒๒ ขยายความเรื่อง ศีล สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๘:๔๒
๒๓ ขยายความเรื่อง สุตะ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๘:๕๔
๒๔ ขยายความเรื่อง จาคะ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๑:๒๐
๒๕ ขยายความเรื่อง ปัญญา สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๗:๕๒
๒๖ สันโดษ ธุดงค์ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๕:๒๐
๒๗ มนุษย์ธรรม เทวธรรม อริยธรรม สนทนาธรรมกับโยม ๐:๓๐:๓๑
๒๘ อุโบสถ คืออะไร ถืออย่างไร สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๕:๐๘
๒๙ ประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายในชีวิต สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๓:๓๗
๓๐ การอุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนา สนทนาธรรมกับโยม ๐:๐๑:๒๙
๓๑ สันติภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๒:๐๙
๓๒ ธรรมของสัตตบุรุษ ๐:๓๗:๒๒
๓๓ สังฆทาน สนทนาธรรมกับโยม ๐:๐๗:๑๘

P04. เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ (รวม ๒๘ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
เมื่อชีวิตมีปัญหา ต้องใช้ปัญญาแก้ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๐:๔๙
ปัญญาในชาดก เรื่องที่ ๑ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๔:๐๒
ปัญญาในชาดก เรื่องที่ ๒ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๐๙:๐๐
ปัญญาของพระกุณฑลเกสีเถรี สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๓:๑๔
ปัญญาระดับสามัญ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๐๘:๐๕
ทางเกิดของปัญญา สนทนาธรรมกับโยม ๐:๐๙:๒๕
การบำเพ็ญปัญญาบารมี สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๕:๐๓
วิธีเจริญปัญญา สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๑:๕๒
เกร็ดความรู้เรื่องบทสวดมนต์ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๘:๓๔
๑๐ พุทธคุณ ข้อที่ ๑ สุคโต สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๘:๑๓
๑๑ พุทธคุณ ข้อที่ ๒ อรหัง สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๒:๔๙
๑๒ พุทธคุณ ข้อที่ ๓ สัมมา สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๓:๒๖
๑๓ พุทธคุณ ข้อที่ ๔ วิชชาจรณะสัมปันโน สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๓:๔๕
๑๔ พุทธคุณ ข้อที่ ๕ โลกวิทู สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๐:๐๒
๑๕ พุทธคุณ ข้อที่ ๖ อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๘:๒๙
๑๖ พุทธคุณ ข้อที่ ๗ สัตถา เทวมนุสสานัง สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๒:๕๕
๑๗ พุทธคุณ ข้อที่ ๘ พุทโธ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๒:๒๑
๑๘ พุทธคุณ ข้อที่ ๙ ภควา สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๓:๕๔
๑๙ สมาธิ-อธิจิตตสิกขา-ขันติ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๑:๐๒
๒๐ ธรรมะกับการเลือกตั้ง สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๙:๑๒
๒๑ ไตรลักษณ์ ในชีวิตประจำวัน สนทนาธรรมกับโยม ๐:๐๙:๕๕
๒๒ ชวนฟังเรื่องพระเวสสันดร ก่อนประณามว่าท่านทิ้งลูกเมีย สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๒:๔๘
๒๓ ลิงในนิทานชาดก สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๑:๒๓
๒๔ สัพพาสวสังวรสูตร พระสูตรอันว่าด้วยการตัดอาสวะทั้งปวง สนทนาธรรมกับโยม ๐:๓๗:๒๕
๒๕ พระพุทธบาท ริมฝั่งน้ำนัมมทา สนทนาธรรมกับโยม ๐:๒๑:๓๑
๒๖ มหาสาโรปมสูตร พระสูตรอันว่าด้วยอุปมาแห่งแก่นไม้ สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๑:๓๔
๒๗ อุตตรานันทมารดา อุบาสิกายอดอุปัฏฐาก สนทนาธรรมกับโยม ๐:๑๖:๕๖
๒๘ โพชฌงค์ องค์ธรรมเพื่อความรู้แจ้ง สนทนาธรรมกับโยม ๐:๓๔:๒๔

P05. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๘ ชาวพุทธนั้น ความรู้ฐานก็มั่น ความรู้ทันก็มี (รวม ๑๕ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
พระไตรปิฎกบาลีนี้รักษากันมาอย่างไร ใคร ๆ จึงพากันยอมรับเป็นหลัก ๐:๒๙:๒๗
ภาษาบาลี รู้จักกันแค่ไหน ๐:๔๒:๓๑
บวชภิกษุณี เมื่อรู้เรื่องแจ่มแจ้งและมีใจดี ก็มาช่วยกันดู ๑:๐๒:๑๖
บวชภิกษุณี มีข้อควรรู้ประกอบไว้ ๐:๑๕:๒๔
ปัญหาภิกษุณี คิดให้ดีก็ไม่ยาก ๑:๒๙:๕๒
คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ตอนที่ ๑ ๐:๔๕:๐๗
คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ตอนที่ ๒ ๐:๔๑:๕๘
คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ตอนที่ ๓ ๐:๔๔:๕๕
พุทธแค่ไหนคือเถรวาท พุทธอย่างไรเป็นมหายาน ตอนที่ ๑ ๐:๕๘:๑๖
๑๐ พุทธแค่ไหนคือเถรวาท พุทธอย่างไรเป็นมหายาน ตอนที่ ๒ ๐:๕๒:๔๗
๑๑ ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ๒:๑๖:๔๑
๑๒ เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ช่วงที่ ๑ ๐:๓๔:๐๙
๑๓ เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ช่วงที่ ๒ ๐:๓๙:๕๖
๑๔ เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ช่วงที่ ๓ ๐:๓๙:๑๙
๑๕ เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ช่วงที่ ๔ ๐:๒๒:๐๗

P06. ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (รวม ๖๐ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
บวชอย่างไร พ่อแม่ปู่ย่าตายาย จะได้บุญมาก สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๓:๐๘
พอบวชพ้นอกพ่อแม่ ต้องรู้ให้แน่ ว่าจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๖:๐๑
พอบวชเสร็จเป็นพระใหม่ อะไรทำได้ ทำไม่ได้ ต้องรู้ทันที สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๑๓:๓๙
พอเข้าสู่ศาสนา ก็เห็นการบูชา จึงต้องรู้ว่าจะบูชาอย่างไรดี สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๐:๕๔
ชีวิตพระใหม่ เริ่มต้นอย่างไร จึงจะพอให้ชื่นใจว่าเราได้บวชเรียน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๑๒:๓๑
จะอยู่วัดบ้านหรืออยู่วัดป่าก็น่าศรัทธา ถ้ามีธรรมให้แก่ประชาชน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๑๘:๔๗
ตัวมีชื่อว่าเป็นพระ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูก ก็แค่คือกันกับหมอผี สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๑:๐๖
สวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่ สวดกันทำไมต้องรู้ให้ชัด สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๑:๐๗
พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา มิใช่ว่าพิธีกรรมจะไร้ความหมาย สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๒๙:๐๔
๑๐ ถ้าไม่ถือแบบงมงาย ก็อาจใช้พิธีกรรมมาสื่อธรรมให้ถึงคน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๑๕:๒๔
๑๑ วัตถุมงคลต้องใช้ผูกใจประชาชนไว้กับธรรม สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๒:๒๓
๑๒ เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได พัฒนาคนไปให้พ้นวัตถุมงคล สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๓๗:๓๖
๑๓ นับถือเทวดายังพอฟัง แต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผล ก็หล่นจากอริยมรรคไม่เหลือดี สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๓๓:๓๓
๑๔ ถ้ารู้ภูมิหลังของอินเดียสักหน่อย จะค่อยเห็นแก่นของพระพุทธศาสนา สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๓๖:๐๒
๑๕ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม่ แต่ประเสริฐได้ด้วยการฝึก สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๒๘:๑๙
๑๖ ธรรมะมีความหมายมากมาย แต่รู้ไว้แค่ ๔ ก็พอ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๑:๒๑
๑๗ ถ้าอยู่แค่ความรู้สึกก็เป็นคนพาล ถ้าเอารู้มาประสานได้ ก็อาจเป็นบัณฑิต สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๐:๑๓
๑๘ การศึกษาเริ่มที่ตาหู จะดูฟังได้แค่ตัณหา หรือไปถึงปัญญา นี่คือตัวตัดสิน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๗:๓๓
๑๙ อารยธรรมมนุษย์หนีวงจรเจริญแล้วเสื่อมไม่ได้ เพราะว่ายวนอยู่แค่ในกระแสตัณหา สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๓๒:๓๘
๒๐ อะไรกันคนไทย ยังไม่รู้จักว่าสันโดษอย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดี สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๖:๑๕
๒๑ อย่าเอาความอยากที่ชั่วร้ายมาปะปน ความอยากที่เป็นกุศลนั้นเราต้องมี สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๓:๒๒
๒๒ คนด้อยพัฒนา มัวรอเทวดาให้มาช่วย อารยชนรู้จักพึ่งตนและชวนคนให้ร่วมด้วยช่วยกัน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๑๕:๔๒
๒๓ อิทธิบาท ๔ อย่าดีแต่รู้จักชื่อ ต้องรู้เข้าใจ เอาไปใช้ให้ได้ด้วย สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๑:๐๔
๒๔ แค่เมตตากรุณา คนไทยก็หลงป่า ไปไม่ถึงมุทิตาอุเบกขาสักที สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๑๓:๑๓
๒๕ ประเทศพุทธอย่างไทย ทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่ง สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๑๒:๐๙
๒๖ บอกว่าไทยนับถือพุทธเจริญไม่มาก ขอถามหน่อยว่า คนไทยเอาพุทธมาปฏิบัติมากแค่ไหน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๕:๕๐
๒๗ ถ้าเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ แล้วเอามาจัดการชีวิตและสังคมให้ดีได้ ก็จบความหมายของพระพุทธศาสนา สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๒๗:๐๒
๒๘ โยมขอศีล พระให้สิกขาบท ขอสมาธิ ให้กรรมฐาน ขอปัญญา ให้คำสอนหรือข้อพิจารณา สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๘:๓๑
๒๙ แม้จะมีเพียงวินัยโดยธรรมชาติอย่างฝูงนกและกลีบดอกไม้ ก็ยังดีกว่าคนไร้ปัญญา ไม่รู้จักวินัย สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๑:๒๙
๓๐ การพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม จะไม่ล่มสลาย ถ้าวินัยยังอยู่เป็นฐาน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๙:๐๒
๓๑ ฝึกคนครบ ๓ แดน คนก็จะพัฒนา ๔ ด้าน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๕:๕๙
๓๒ ฝึกคน ๓ แดน คนก็เดินไปในวิถีชีวิตดีงามที่เรียกว่ามรรค สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๘:๒๗
๓๓ มรรคมีองค์ ๘ ก็กระจายออกไปจากวิถีชีวิตดีงาม ๓ แดน นี่เอง สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๒๔:๓๔
๓๔ อยากได้สมาธิกันนักหนา ถ้าไม่เอาสติมานำหน้า ทางสำเร็จก็ไม่มี สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๐:๒๔
๓๕ อยากเป็นคนมีปัญญาดี ถ้าสติไม่มี ก็หมดทางเจริญปัญญา สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๓:๒๖
๓๖ ปัญญาเป็นแดนยิ่งใหญ่ ต้องพัฒนากันไป จนกลายเป็นโพธิญาณ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๑๑:๐๒
๓๗ ในยุคข่าวสารต้องมีปัญญาแตกฉาน ทั้งภาครับและภาคแสดง สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๒๗:๑๗
๓๘ นับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่มีที่พึ่งพาไว้ยึดเหนี่ยวหรือปลอบประโลมใจ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๘:๔๐
๓๙ ถ้านับถือพระรัตนตรัย ไม่ต้องมีใครมาเคี่ยวเข็ญ ก็สำนึกถึงความจำเป็น ที่จะต้องฝึกตนยิ่งขึ้นไป สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๔:๓๐
๔๐ ญาติโยมก็รักษาอุโบสถ พระสงฆ์ก็ลงอุโบสถ เป็นมาเป็นไปและแตกต่างกันอย่างไร สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๖:๒๐
๔๑ ถ้าพึ่งพระรัตนตรัยถูกต้อง ก็จะก้าวต่อขึ้นไปถึงธรรม จนจบที่เป็นอิสระแท้ ไม่ต้องพึ่งอะไรๆ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๓๖:๐๗
๔๒ แม้จะพูดถึงอริยสัจสี่กันสักเท่าไร ก็ไม่มีทางเข้าใจ ถ้าไม่รู้หลักหน้าที่ต่ออริยสัจ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๘:๕๓
๔๓ ก่อนจะเข้าเนื้อ มาดูหนังอริยสัจกันก่อน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๒:๑๔
๔๔ ดูขันธ์ ๕ ให้เห็นการทำงานของชีวิต พอได้พื้นความเข้าใจที่จะไปเรียนอริยสัจ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๓:๓๔
๔๕ ดูมรรคมีองค์ ๘ ให้เห็นวิถีชีวิตที่ดีงาม ว่าดำเนินไปอย่างไร สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๗:๑๘
๔๖ ทางชีวิตดีงามมีอยู่ก็ดีแล้ว แต่คนที่ยังอยู่นอกทางเล่า ทำอย่างไรจะให้เขาเข้ามาเดิน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๑:๓๘
๔๗ ถึงไม่มีใครไปพามา ถ้าคนมีโยนิโสมนสิการ เขาก็มาเข้าทางที่ถูกได้ด้วยตัวเขาเอง สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๓๙:๕๐
๔๘ แสงอรุณยืนยันการขึ้นมาของดวงอาทิตย์ แล้วอะไรเป็นบุพนิมิตของการเข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ตอนที่ ๑ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๖:๑๑
๔๙ แสงอรุณยืนยันการขึ้นมาของดวงอาทิตย์ แล้วอะไรเป็นบุพนิมิตของการเข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ตอนที่ ๒ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๙:๕๖
๕๐ ทางชีวิตของอารยชน เริ่มต้นด้วยปัจจัย ๒ มีหน่วยหนุนประคองอีก ๕ รวมเป็นแสงอรุณ ๗ รัศมี สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๑:๕๙
๕๑ หลักปฏิบัติใหญ่คือ ไตรสิกขา แต่ท่านให้ชาวบ้านทำบุญด้วยทาน ศีล ภาวนา ชาวบ้านไม่ต้องศึกษาหรืออย่างไร สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๘:๓๕
๕๒ รักษาศีล ๘ อย่าพูดแค่ว่าได้บุญ ต้องรู้ว่าศีล ๘ มาหนุนให้ก้าวไปสู่การพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างไร สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๘:๐๘
๕๓ ถ้ารู้คุณค่าของศีล ๘ ถูกต้องแล้ว จะรักษาอุโบสถแบบไหนๆ ก็เลือกได้อย่างสมเป็นพุทธชน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๕:๑๘
๕๔ จะไปนั่งสมาธิ หรือเข้าวิปัสสนา ก็มาทำความเข้าใจให้มีพื้นกันไว้ก่อน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๒:๕๐
๕๕ หนีทุกข์อยากมีสุขกันนัก แต่ไม่รู้จักว่าเจอมันเข้าจะเอาอย่างไร สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๒๙:๔๗
๕๖ หาความสุขไม่เป็น จะเหมือนเช่นสุนัขคาบเนื้อ จะเอาเงาในน้ำ สุขที่มีก็หมด สุขที่หมายก็ละลาย สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๙:๔๖
๕๗ ชีวิตและสังคมทุกข์ระทมถึงขั้นวิกฤต ก็เพราะคนจมติดอยู่แค่ความสุขที่พึ่งพาการเสพ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๖:๒๒
๕๘ เรามีความสุขไว้ในตัวเลยดีกว่า อย่าเป็นอย่างคนที่เขาขาดไร้ความสุข แล้วจึงต้องไปเที่ยววิ่งหา สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๒:๕๙
๕๙ สุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๘:๔๕
๖๐ คนจะพัฒนาได้ ต้องมีวินัยเป็นฐาน วินัยพระยังเหลือ สังคมพุทธไทยเมื่อฐานหาย ต้องรีบฟื้นวินัยให้ทันก่อนจะวอดวาย สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๕:๑๙

P07. คุยกับเณร พอให้เห็นธรรม (รวม ๓๐ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
พิธีบรรพชา สนทนาธรรมกับพระ ๐:๐๒๙:๓๑
ธรรมปฐมนิเทศ ๐:๐๙:๐๖
รู้จักบทสวดมนต์ ก่อนเริ่มต้นสา ๐:๓๑:๕๒
นับเลขอย่างไร ให้เกิดสมาธิ ๐:๐๙:๒๕
พุทธคุณ ๓ ๐:๑๖:๓๕
สารัตถะของสมาธิ ๐:๒๕:๕๒
ธรรมปฏิสันถาร ๐:๑๑:๐๔
ฟังเรื่องอนันตริยกรรมผ่านตำนาน ๐:๐๖:๓๒
ธรรมคุณ ๖ ๐:๑๒:๑๓
๑๐ สังฆะ สังคมแห่งการฝึกฝนพัฒนา ๐:๒๙:๔๒
๑๑ พระรัตนตรัยคืออะไร ๐:๒๒:๕๑
๑๒ ที่พึ่งทางใจ กับ เครื่องฝึกทาง ๐:๓๘:๕๓
๑๓ สมมติสงฆ์-อริยสงฆ์ ๐:๒๕:๑๖
๑๔ กายสามัคคี จิตสามัคคี ๐:๒๔:๒๕
๑๕ ภิกษุ - สมณะ - บรรพชิต ๐:๒๓:๓๒
๑๖ อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๑ ๐:๒๐:๔๕
๑๗ อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๒ ๐:๑๕:๐๕
๑๘ สยามนิกายในลังกา ๐:๑๕:๐๕
๑๙ มนุษย์ ประเสริฐได้ด้วยการฝึก ๐:๓๒:๓๘
๒๐ ด้านใดของชีวิต ที่ต้องคิดพัฒนา ตอนที่ ๑ ๐:๓๑:๓๖
๒๑ ด้านใดของชีวิต ที่ต้องคิดพัฒนา ตอนที่ ๒ ๐:๑๔:๑๐
๒๒ ประวัติพระเจ้าอโศก ๑:๐๗:๐๒
๒๓ โอวาทวันลาสิกขา ๐:๒๘:๒๑
๒๔ โอวาทวันเด็ก ๒๕๓๓ ๐:๓๖:๕๖
๒๕ โอวาทวันเด็ก ๒๕๓๕ ๐:๕๒:๐๓
๒๖ โอวาทวันเด็ก ๒๕๔๑ ๐:๐๕:๒๖
๒๗ ยิ่งยากยิ่งได้มาก ๑:๑๔:๔๘
๒๘ ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาแตกฉาน ๑:๒๑:๐๕
๒๙ พิธีบรรพชาสามเณร ๐:๕๙:๓๙
๓๐ พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐:๑๕:๔๕

P08. ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม (รวม ๑๗ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
วาเลนท์ไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๐:๐๐
มาฆบูชาจะแซงวาเลนไทน์ เมื่อรักของนักให้ มาแทนรักของนักหา ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๑:๕๑
คนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไป ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๐:๕๘
ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้ อยู่ที่ถือความถูกต้อง ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๒:๒๖
ถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลาย มีความสุข ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๓:๑๘
จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ ก็ต้องมีหลัก ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๒:๕๐
เมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ ทางไปข้างหน้า ก็จะมองเห็น ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๓:๒๙
เลิกพูดเสียที เกิดมาใช้กรรม ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๒๘:๓๔
ถวายเทียน ๙ วัด ได้บุญมากพอไหม ๐:๓๒:๐๗
๑๐ เข้าพรรษา ควรรู้อะไร ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๕:๓๒
๑๑ เข้าพรรษา กับอุดมคติของพระพุทธศาสนา ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๗:๑๗
๑๒ ปวารณาฝึกวาจา พัฒนาคน ทำชุมชนให้สามัคคี ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๓:๕๒
๑๓ เปิดปากเปิดใจ ใช้วาจาแก้กรรม ทำประโยชน์ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๕:๔๕
๑๔ ทอดกฐินไป ให้ได้กฐินมา ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๖:๓๕
๑๕ กฐิน ความสามัคคีของคนที่เจริญ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๗:๐๓
๑๖ ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๗:๐๐
๑๗ พรปีใหม่ ไม่ใช่แค่ให้รวย ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๒๔:๔๘

P09. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๗ หลักพุทธศาสนา จากวันสำคัญ และประเพณี (รวม ๑๐ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ๒:๐๓:๐๗
โพธิพฤกษ์-โพธิญาณ ๑:๑๖:๓๒
วิสาขบูชา เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา ๐:๕๑:๓๑
ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์ ๑:๕๓:๑๓
สวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่ สวดกันทำไมต้องรู้ให้ชัด ๐:๔๑:๓๑
นับถือพุทธศาสนา อย่าให้เพี้ยน ๑:๐๗:๔๓
นับถือเทวดายังพอฟัง แต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผล ก็หล่นจากพุทธวิถี ตอน ๑ ๐:๔๘:๓๓
นับถือเทวดายังพอฟัง แต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผล ก็หล่นจากพุทธวิถี ตอน ๒ ๐:๔๖:๓๔
หลักชาวพุทธ รู้ให้ชัด จะได้เริ่มปฏิบัติกันเสียที ตอนที่ ๑ ๐:๓๐:๔๙
๑๐ หลักชาวพุทธ รู้ให้ชัด จะได้เริ่มปฏิบัติกันเสียที ตอนที่ ๒ ๐:๒๒:๔๙

P10. จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (รวม ๕๑ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๑:๑๙:๓๘
ตำแหน่งของข้อปฏิบัติทางจิตใจในระบบพระพุทธศาสนา เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๑:๔๓:๐๘
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนา เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๑:๒๖:๑๗
บุพภาคของการเจริญภาวนา เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๑:๑๓:๓๙
ปลิโพธ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๐:๔๖
เข้าหากัลยาณมิตร เรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๑:๒๗
เลือกหาที่สัปปายะ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๗:๒๖
พิธีสมาทานกรรมฐาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๘:๕๐
พิธีสมาทานกรรมฐาน คุณพระรัตนตรัย เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๕:๐๖
๑๐ สมาทานศีล อธิษฐาน แผ่เมตตา มรณสติ ระลึกถึงบุญ ข้อห้าม เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๔๑:๔๓
๑๑ ความหมายของภาวนา กรรมฐาน อารมณ์ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๒๑:๒๕
๑๒ กรรมฐานที่ใช้ในการเจริญสมถภาวนา เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๑:๒๓
๑๓ กรรมฐาน๔๐ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๕๕:๓๑
๑๔ เกณฑ์ในการเลือกกรรมฐาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๗:๒๑
๑๕ จริต๖และหลักการดูจริต เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๒:๓๗
๑๖ การเลือกกรรมฐานโดยพิจารณาให้เหมาะกับจริต เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๗:๕๙
๑๗ ขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานจะให้ได้ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๙:๒๕
๑๘ ผลสำเร็จของการเจริญจิตภาวนา การละนิวรณ์ สมาธิ ๓ อย่าง เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๒:๑๗
๑๙ สมาบัติ ๘ อภิญญา ๖ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๙:๓๐
๒๐ ความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการปฏิบัติ นิมิต ๓ ภาวนา ๓ ขั้น เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๒๒:๑๔
๒๑ จากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๕๐:๑๗
๒๒ ความหมายของวิปัสสนา เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๐:๑๖
๒๓ วิปัสสนาภูมิ ๖ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๔๓:๕๗
๒๔ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๔๒:๓๕
๒๕ วิสุทธิ ๗ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๒๔:๒๙
๒๖ วิปัสสนาญาณ ๙ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๑:๕๕
๒๗ ญาณ ๑๖ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๓:๓๔
๒๘ ปริญญา ๓ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๗:๒๓
๒๙ อนุปัสสนา ๓ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๒:๐๘
๓๐ ตัวอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติ(วิปัลลาส๔ วิปัสสนูปกิเลส๑๐) เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๙:๑๑
๓๑ ความจริงที่ถูกเปิดเผยโดยวิปัสสนา เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๗:๑๕
๓๒ หลักการทั่วไปของสติปัฏฐาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๖:๔๘
๓๓ ความหมายของสติปัฏฐาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๐:๓๒
๓๔ อารมณ์ของสติปัฏฐานโดยย่อ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๗:๕๕
๓๕ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๒๖:๕๓
๓๖ เวทนา-จิตตา-ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๗:๒๓
๓๗ ข้อสังเกตและข้อแตกต่าง เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๗:๑๕
๓๘ หลักการปฏิบัติ ความมุ่งหมาย และตัวทำงาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๒:๐๐
๓๙ วิธีการกำหนดและวางใจ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๒๖:๑๖
๔๐ กระบวนวิธีปฏิบัติและเทคนิค เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๖:๑๒
๔๑ การใช้อานาปานสติโยงสู่สติปัฏฐานสี่ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๓:๕๘
๔๒ ลำดับการปฏิบัติในการเจริญอานาปานสติ ๑๖ ขั้น เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๐:๒๐
๔๓ ข้อควรทราบที่๑(สิกฺขติ=ศึกษาว่า ปชานาติ=รู้ชัดว่า) เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๐๒:๒๘
๔๔ ข้อควรทราบที่๒(สังขาร๓) เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๙:๓๐
๔๕ ข้อควรทราบที่๓(นิวรณ์๕ องค์ฌาน๕ ธรรมสมาธิ๕) เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๔๓:๒๑
๔๖ ลำดับการปฏิบัติ เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๒๓:๐๕
๔๗ หมวดที่๑ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๕:๒๓
๔๘ หมวดที่๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๑:๐๕
๔๙ หมวดที่๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๔:๑๓
๕๐ หมวดที่๔ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๑๒:๒๑
๕๑ ความสำเร็จของการปฏิบัติ(โพชฌงค์๗) เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ๐:๒๑:๔๙

P11. ปฏิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไปนิพพานก็ถึง (รวม ๑๓ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ปฎิบัติธรรมให้ถูกทาง ตอนที่ ๑ ๑:๐๑:๓๐
ปฎิบัติธรรมให้ถูกทาง ตอนที่ ๒ ๑:๐๐:๐๘
มงคล ๐:๔๕:๒๓
วิถีการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ ๐:๒๙:๓๑
พระธรรมปิฎกชี้ทางหยุดฆ่าตัวตาย สนทนาธรรมกับโยม เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ๐:๒๘:๓๒
พินัยกรรมชีวิต ผลต่อศาสนา ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๐:๐๑
การทำบุญ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๘:๓๐
เราจะนับถือพระพุทธศาสนากันอย่างไร ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๑๘:๓๑
การดำเนินชีวิตของคฤหัสถ์ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๖:๒๘
๑๐ คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ๕ ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๓๓:๓๓
๑๑ อย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๘:๔๗
๑๒ คนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้ อย่าให้ปัญญาแคบ ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๒:๒๐
๑๓ คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๒:๕๗

P12. ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา (รวม ๑๘ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
สวดปาฏิโมกข์ ลดเอาแค่ ๑๕๐ ข้อได้ไหม สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระสงฆ์วัดญาณเวศกวัน ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๐:๔๑:๕๑
พระไตรปิฎกบาลีนี้ รักษากันมาอย่างไร ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๔๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ ๐:๒๙:๕๓
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ ๑ สนทนาธรรมกับโยม แก่ ทิด ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ๐:๒๘:๔๕
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ ๒ แก่ ทิด ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ๐:๒๓:๐๔
อภิธรรมๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง ตอนที่ ๑ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๔๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๔๙ ๐:๕๒:๓๐
อภิธรรมๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง ตอนที่ ๒ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๔๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๔๙ ๐:๓๒:๒๘
ภาษาบาลี รู้จักกันแค่ไหน ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๔๘ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ๐:๔๒:๕๓
ความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๐:๒๓:๕๙
สวดมนต์ก่อนนอน ใช้บทไหนดี แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๐:๒๙:๕๒
๑๐ สวดคาถาชินบัญชร แล้วเปลี่ยนภพชาติได้จริงหรือ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๑ ๐:๑๙:๐๓
๑๑ โพธิสัตว์ ควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไร ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ๐:๒๔:๓๗
๑๒ จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลัก สนทนาธรรมกับโยม แก่ คณะครูโรงเรียนสยามสามไตร ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ๐:๔๒:๔๗
๑๓ ขอศีลกันอยู่เรื่อย เมื่อไรจะปฏิบัติให้มีจริงๆ แก่ กลุ่มชาวพุทธ ๒๕๕๒ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๐:๒๘:๓๔
๑๔ เลิกพูดเสียที เกิดมาใช้กรรม แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๐:๒๘:๓๔
๑๕ เมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ ทางไปข้างหน้าก็จะมองเห็น ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๐:๓๓:๒๖
๑๖ ถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลาย มีความสุข แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ๐:๓๒:๕๙
๑๗ ปฏิกรรม ตอนที่ ๑ มัวรอกรรมอยู่ได้ ทำไมไม่รีบแก้กรรม ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ๐:๓๔:๒๘
๑๘ ปฏิกรรม ตอนที่ ๒ คนที่แก้กรรม จะงอกงามก้าวหน้า ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ๐:๓๖:๒๖

P13. หลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด (รวม ๑๗ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ความอยาก ๒ ประเภท ช่วงที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๓:๑๔
ความอยาก ๒ ประเภท ช่วงที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๒๙:๒๘
เข้าพรรษากับอุดมคติของพระพุทธศาสนา ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๗:๐๙
จะศึกษาพระไตรปิฏกกันอย่างไร ช่วงที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๕:๔๙
จะศึกษาพระไตรปิฏกกันอย่างไร ช่วงที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๔:๔๐
ความเข้าใจเรื่องขันธ์ ๕ ช่วงที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๗:๒๙
ความเข้าใจเรื่องขันธ์ ๕ ช่วงที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๑:๕๕
ข้อควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ช่วงที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๗:๔๗
ข้อควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ช่วงที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๕:๐๑
๑๐ ความหมายของสติ สมาธิและปัญญา ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๙:๓๘
๑๑ สติกับความไม่ประมาทและวาสนา ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๕:๔๘
๑๒ โพธิปักขิยธรรม ช่วงที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๘:๓๔
๑๓ โพธิปักขิยธรรม ช่วงที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๙:๒๗
๑๔ สมาธิแบบพุทธ ช่วงที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๗:๔๘
๑๕ สมาธิแบบพุทธ ช่วงที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๗:๕๑
๑๖ สมถะ - วิปัสสนา ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๙:๓๘
๑๗ นิพพาน - อนัตตา ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๑:๔๒

P14. โอวาทในพรรษา (รวม ๑๓ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
จิต-วัตถุ กับ นาม+รูป วิทยาศาสตร์-พุทธศาสตร์ จะตีตกหรือจะเติมเต็ม (๔๓.๓๕) ๐๐:๔๓:๓๖
ชีวิตพระที่แท้อุทิศให้แก่โลก[MASTER] ๐๑:๑๔:๕๑
ดูทางดี ดูที่เหมาะ จะให้ถึงนิพพาน (๔๘.๔๖) ๐๐:๔๘:๔๗
พุทธาวาสที่ญาติโยมมาทำบุญฟังเทศน์ สังฆาวาสเป็นเขตที่พระสงฆ์อยู่วิเวก (๓๕.๐๔) ๐๐:๓๕:๐๔
ยามบ้านเมืองดีเขาสร้างวัดให้ลูกท่านเล่นฯ41.56 ๐๐:๔๑:๕๗
รู้จักนิพพาน ที่ชาวบ้านอยากได้ (๑๒.๓๑) ๐๐:๑๒:๓๒
รู้จักนิพพาน ที่นักวิชาการพอเข้าใจ (๓๘.๐๕) ๐๐:๓๘:๐๖
วันลั่นกลองธรรมนำสังคมเข้าสู่ทางสายกลาง[M] ๐๑:๐๓:๐๐
วิสาขบูชาและพระไปปฏิบัติพุทธศาสนกิจในอังกฤษ(M) ๐๐:๕๑:๕๖
๑๐ หนังสือหลวงพ่อมากมาย จะเริ่มเล่มไหนก่อนดี [31.22] ๐๐:๓๑:๒๓
๑๑ เข้าพรรษา ควรจะรู้อะไร(M 55.30) ๐๐:๕๕:๓๑
๑๒ เจริญสติปัฏฐาน ถึงกันกับโพชฌงค์ไหม [22.33] ๐๐:๒๒:๓๔
๑๓ ไม่อยากลาสิกขา จะบอกอย่างไรจึงจะไม่ฝืนใจโยมบิดา-43 ๐๐:๔๓:๓๒

P15. ธรรมประจำวัย (รวม ๒๒ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
วันเกิด เกิดให้เป็น ๐:๒๘:๒๓
มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม่ แต่ประเสริฐได้ด้ ๐:๒๘:๔๓
บทบาทของพ่อแม่ แน่แท้ช่วยให้ลูกศึกษา ช่วงที่ ๑ ๑:๐๒:๕๕
บทบาทของพ่อแม่ แน่แท้ช่วยให้ลูกศึกษา ช่วงที่ ๒ ๑:๐๐:๓๘
กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล ๐:๔๙:๐๗
ชีวิตต้องมีจุดหมาย แต่ควรจะไปกันแค่ไหนดี ๐:๕๖:๒๖
พูดถึงจุดหมาย ก็เลยจะไปให้ถึงปรมัตถ์ ๐:๒๐:๑๙
ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ ๑:๑๐:๒๒
จะอยู่หรือจะไป ในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรม ๐:๒๙:๓๘
๑๐ เจ้านายไม่รู้ตัว จะช่วยแก้นิสัยอย่างไรดี ๐:๔๗:๓๒
๑๑ อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา ตอบปัญหาพระใหม่ ๐:๔๖:๒๑
๑๒ ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย ๐:๔๑:๑๙
๑๓ แต่งงานให้มีคุณค่า ๐:๕๕:๐๒
๑๔ อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี ๐:๓๐:๒๔
๑๕ ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้ว ยิ่งผุดผ่องยองใย ๐:๔๑:๔๓
๑๖ ไม่มีโรคเป็นยอดลาภ แต่ถ้าเป็นโรค ต้องทำโรคให้เป็นลาภ ๐:๕๐:๐๕
๑๗ เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม ๑:๕๑:๑๒
๑๘ ความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์ ๐:๒๔:๐๑
๑๙ สวดมนต์ก่อนนอน ใช้บทไหนดี ๐:๓๐:๑๑
๒๐ ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิด ก็ได้แค่เชื่อว่าไม่เกิด ไม่ได้รู้สักที ๐:๓๐:๑๐
๒๑ ช่วยคนจะตาย จนถึงวาระสุดท้ายจริงๆ ๐:๒๑:๕๑
๒๒ ทำบุญให้คุณพ่อ ๐:๓๖:๐๕

P16. ธรรมะกับการศึกษา (รวม ๑๔ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
หลักสิกขา: ความจริงแห่งธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ฝึกได้ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๒๘:๓๔
๒ ทางแยกแห่งชีวิต ที่เริ่มจากอายตนะ (๑.สายความรู้สึก ๒.สายความรู้) ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๐:๓๓
สู่ชีวิตแห่งการศึกษาและสร้างสรรค์ บนฐานของอายตนะ ๖ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๗:๔๗
โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ดร. สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการและคณะทำงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ๐:๔๖:๔๑
ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ๑:๑๐:๓๖
ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวัง ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๔:๒๙
การศึกษาอย่างพุทธต้องถึงธรรมชาติ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๙:๒๘
ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีของสังคมไทย ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๐:๕๙
กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๘:๑๘
๑๐ เดินหน้าไปเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหม ๐:๕๑:๑๓
๑๑ การศึกษากับเศรษฐกิจฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๕:๑๑
๑๒ การศึกษาแนวพุทธ ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๓๒:๔๔
๑๓ เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๕:๓๔
๑๔ ครูไทยยุคไอที ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๐:๑๑

P17. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๕ การศึกษา ต้องนำพาสังคมไอที (รวม ๘ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล ๐:๔๘:๓๔
ไฮเทค ไฮทุกข์ ๐:๓๐:๔๐
เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป ๐:๕๕:๔๓
ครูไทยยุคไอที ๐:๕๐:๔๑
จักรใด ขับดันยุคไอที ๐:๕๓:๕๐
ดนตรีสื่อธรรม ๑ คนดีพัฒนาดนตรี & ดนตรีดีพัฒนาคน ๐:๔๕:๔๔
ดนตรีสื่อธรรม ๒ ถ้างานวัดยังดี วัฒนธรรมก็ยังมี เพิ่มทวีศีลสมาธิปัญญา ๐:๒๑:๒๑
บริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก ๑:๒๑:๕๔

P18. งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข (รวม ๑๕ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
บริหารคน ต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ๑:๒๒:๑๙
รักงาน คือรักแค่ไหน มีปัญญา คือรู้เท่าใด ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ๐:๓๘:๕๕
ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ๑:๑๐:๑๖
งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทอาหารสยาม ณ บริษัทอาหารสยาม เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ๐:๔๗:๕๙
ทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ๑:๐๘:๑๓
ทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ๑:๐๙:๐๐
จะเป็นนักทำงานที่แท้ได้ ต้องรู้จักขยายโลกทัศน์ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ บุคคลากร โรงพยาบาลสุโขทัย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ๑:๐๑:๕๘
เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์ ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ๐:๔๗:๒๗
เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์ ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ๐:๔๗:๕๘
๑๐ พูดกันนักว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน แต่ที่แท้ ไม่ใช่แค่นั้นหรอก ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ๐:๔๘:๒๓
๑๑ พูดกันนักว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน แต่ที่แท้ ไม่ใช่แค่นั้นหรอก ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ๐:๔๗:๓๑
๑๒ อิทธิบาท ๔ อย่าดีแต่รู้จักชื่อ ต้องรู้เข้าใจ เอาไปใช้ให้ได้ด้วย ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๑:๒๑
๑๓ ประเทศพุทธอย่างไทย ทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่ง ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๑๒:๒๖
๑๔ บอกว่าไทยนับถือพุทธเจริญไม่มาก ขอถามหน่อยว่า คนไทยเอาพุทธมาปฏิบัติมากแค่ไหน ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๖:๐๗
๑๕ ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งผุดผ่องยองใย ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ ๐:๔๑:๓๘

P19. รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า (รวม ๘ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า สนทนาธรรมกับโยม แก่ คุณยงยุทธ์ - คุณชุติมา ธนะปุระ ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๓๖ ๐:๓๘:๔๔
จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย สนทนาธรรมกับโยม แก่ คุณยงยุทธ์ คุณชุติมา ธนะปุระ ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๓๖ ๐:๔๐:๔๒
วิวาห์แท้ต้องแผ่ขยายความสุข สนทนาธรรมกับโยม แก่ คู่สมรสระหว่าง ? ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ๐:๓๘:๑๓
จากวาเลนไทน์สู่วาเรนท์ธรรม แก่ โยมญาติมิตรสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ๑:๑๑:๒๙
แต่งงานให้มีคุณค่า ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณภิญญา - K. Christian ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ๐:๕๔:๕๒
สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณแก้วตา คุณทอมมี่ คุณแม่ ตลอดจนโยมญาติมิตร ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ๐:๕๑:๓๒
วาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ โยมญาติมิตรสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ๐:๕๙:๕๗
เพศศึกษาพลาดแน่ ถ้ามองแค่เพศสัมพันธ์ สนทนาธรรมกับโยม เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ๑:๐๘:๕๔

P20. ธรรมะทั่วไป (รวม ๒๒ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ใช้ให้ครบสี่เท้า ก้าวหน้าแน่(M 37.30) ๐๐:๓๗:๓๑
เป็นไทยต้องไม่เป็นหนี้ ตอนที่ ๑ [43.35] ๐๐:๔๓:๓๖
เป็นไทยต้องไม่เป็นหนี้ ตอนที่ ๒ [47.43] ๐๐:๔๗:๔๔
วัฒนธรรมกับคุณธรรม(M8032) ๐๑:๕๗:๒๐
แปดนั้นรวมให้ดี จะถึงจุดหมายเร็วไว 23.48 ๐๐:๒๓:๔๙
ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน บุคคล(M 83.07) ๐๑:๒๓:๐๘
พรปีใหม่ไม่ใช่แค่ให้รวย(MASTER] ๐๐:๒๔:๒๒
สนทนาธรรมทั่วไป89.09 ๐๑:๒๙:๐๙
อายุแท้ยิ่งมากยิ่งดี[MASTER] ๐๐:๒๙:๕๑
๑๐ กระแสใหม่ กระแสไท45.06 ๐๐:๔๕:๐๗
๑๑ วิวาห์แท้ต้องแผ่ขยายความสุข(MASTER) ๐๐:๓๗:๔๙
๑๒ อย่าลืมคู่ต่างที่มาเติมให้เต็ม 55.23 ๐๐:๕๕:๒๔
๑๓ คนไทยชอบพูดกันว่าปฏิบัติ ทำไมไม่หัดพูดให้เต็มว่า สิกขา ๐๐:๓๐:๓๓
๑๔ ชอบอ้างกันนักว่าอริยสัจสี่ แต่แค่หน้าที่ปริญญา ก็ยังไม่รู้จัก ๐๐:๒๓:๐๑
๑๕ ถ้าจะให้ชีวิตลงตัว ก็อย่ามัวตั้งรับ (๒๓.๕๓) ๐๐:๒๓:๕๓
๑๖ คนพัฒนาไปๆ เห็นอะไรๆ ก็น่าทำ ความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดมี [31.41] ๐๐:๓๑:๔๒
๑๗ ชอบอ้างกันนักว่าอริยสัจสี่ แต่ ฯ (ส่วนถามตอบ) ๐๐:๔๐:๐๘
๑๘ เมื่ออาชีพเป็นปัญหา ใช้เสรีภาพที่มีธรรมมีปัญญามาตัดสินใจ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ ๐๐:๔๕:๒๒
๑๙ ปีติว่าแสนดี ก็สู้สุขไม่ได้ แต่ถึงอุเบกขาเมื่อไร สุขกลายเป็นรองทันที (๓๗.๔๓) ๐๐:๓๗:๔๔
๒๐ ยืนบนฐานของตัวให้มั่น แล้วบุกบั่นก้าวไปข้างหน้า37.03 ๐๐:๓๗:๐๓
๒๑ วิกฤตเป็นโอกาส วิกฤตเพื่อฉวยโอกาส หรือทำชีวิตให้เป็นโอกาส [45.52] ๐๐:๔๕:๕๒
๒๒ ธรรมาลัยท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ๐๐:๕๙:๓๐

P21. พอรู้ทาง ก็สุขแท้ (รวม ๑๖ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ๐:๔๘:๕๕
ฝึกคน เริ่มต้นที่ไหน ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ๑:๑๐:๔๗
สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ๑:๕๐:๐๐
จะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุข ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ๐:๔๙:๓๗
อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ๐:๓๑:๑๒
บริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ ๑:๒๒:๒๒
รักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ๐:๓๘:๕๙
ไม่ลบหลู่ แต่ต้องรู้ เข้าใจ และทำให้ถูก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ๑:๒๒:๒๙
นับถือพุทธศาสนา อย่าให้เพี้ยน เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ๑:๐๗:๓๕
๑๐ เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ๑:๕๑:๐๖
๑๑ คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ๐:๕๓:๐๕
๑๒ คนไทยไม่มีวินัย เพราะไม่รู้จักใช้เสรีภาพ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ๐:๕๒:๔๑
๑๓ ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางที่แท้อยู่ที่ถือความถูกต้อง ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ๐:๓๘:๐๘
๑๔ ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน สังคม ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๔๘ ๑:๐๖:๒๐
๑๕ ปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ ๐:๔๗:๐๑
๑๖ มองอนาคตผ่านรากฐานความคิด และชีวิตท่านพุทธทาส ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ๐:๕๗:๔๑

P22. ฟังทีไร ได้สุขทุกที (รวม ๑๗ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
"รายการขอคิดด้วยคน" ขอให้ช่วยค้นหาความสุข ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๑:๒๑:๒๘
จะเป็นใครก็มีความสุขได้ ขอเพียงให้ใช้ชีวิตให้เป็น ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ๐:๔๖:๓๓
ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ๑:๑๐:๑๔
งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทอาหารสยาม ณ บริษัทอาหารสยาม เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ๐:๔๗:๕๔
ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจ ก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบ ช่วงที่ ๑ เมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๘ ๑:๒๖:๑๗
ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจ ก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบ ช่วงที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๘ ๑:๒๐:๓๕
สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ๑:๔๙:๕๒
ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการ ก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็นขั้นเป็นตอน ช่วงที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๓๘ ๑:๒๒:๑๔
ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการ ก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็นขั้นเป็นตอน ช่วงที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๓๘ ๑:๑๙:๓๓
๑๐ เกิดมาเพื่อหาความสุขจริงหรือ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ๐:๕๑:๐๙
๑๑ หนีทุกข์อยากมีความสุขกันนัก แต่ไม่รู้จักว่าเจอมันเข้าจะเอาอย่างไร แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๐:๐๑
๑๒ หาความสุขไม่เป็น จะเหมือนเช่นสุนัขคาบเนื้อจะเอาเงาในน้ำ สุขที่มีก็หมด สุขที่หมายก็ละลาย ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๐:๐๑
๑๓ ชีวิตและสังคมทุกข์ระทมถึงขั้นวิกฤต ก็เพราะคนจะจมติดอยู่แค่ความสุขที่พึ่งพาการเสพ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๖:๓๗
๑๔ เรามีความสุขไว้ในตัวเลยดีกว่า อย่าเป็นอย่างคนที่เขาขาดไร้ความสุข แล้วจึงต้องไปเที่ยววิ่งหา ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๓:๑๙
๑๕ สุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๓๘:๕๙
๑๖ ท่าทีต่อสุขในพุทธทัศนะ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ ๐:๕๒:๒๘
๑๗ พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน่ ไม่หนีไปไหน เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๐ ๑:๒๘:๒๔

P23. ความสุข ทุกแง่ทุกมุม (รวม ๗ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ความสุข ทุกแง่ทุกมุม ตอน ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ๐:๕๒:๓๗
ความสุข ทุกแง่ทุกมุม ตอน ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ๐:๕๔:๓๕
ความสุข ทุกแง่ทุกมุม ตอน ๓ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ๐:๔๙:๐๓
ความรู้ ต้องมาเข้าคู่กับความรัก ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๔:๐๙
ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจฯ ช่วงที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๑:๔๓
ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจฯ ช่วงที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๘:๑๘
ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจฯ ช่วงที่ ๓ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๗:๕๔

P24. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๑ หลักการศึกษา (รวม ๙ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม่ แต่ประเสริฐได้ด้วยการฝึก ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๒๘:๔๐
การศึกษาเริ่มที่ตาหู จะดูฟังได้แค่ตัณหา หรือไปถึงปัญญา นี่คือตัวตัดสิน ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๗:๕๓
ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน ๑:๑๐:๔๓
ฝึกคนครบ ๓ แดน คนก็จะพัฒนา ๔ ด้าน ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๖:๑๖
ฝึกคน ๓ แดน คนก็เดินไปในวิถีชีวิตดีงามที่เรียกว่ามรรค ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๘:๔๓
การศึกษาต้องสร้างปัญญาแท้ ที่มานำกระแสแทนตัณหา ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๑:๕๙
การศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๗:๐๖
ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๑ ๐:๓๖:๓๒
ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๔:๕๕

P25. หลักชาวพุทธ (รวม ๑๒ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลัก สนทนาธรรมกับโยม แก่ คณะครูโรงเรียนสยามสามไตร ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ๐:๔๒:๔๐
ขอศีลกันอยู่เรื่อย เมื่อไรจะปฏิบัติให้มีจริงๆ สนทนาธรรมกับโยม แก่ กลุ่มชาวพุทธ ๒๕๕๒ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๐:๑๗:๓๒
เลิกพูดเสียที เกิดมาใช้กรรม ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๐:๒๘:๓๑
เมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ ทางไปข้างหน้าจึงจะมองเห็น แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๐:๓๓:๒๓
เพลง หลักชาวพุทธ ๐:๐๕:๒๐
ความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๐:๒๓:๕๓
สวดมนต์ก่อนนอนใช้บทไหนดี ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๐:๒๙:๔๙
พระโพธิสัตว์ จะปฏิบัติต่อท่านอย่างไร ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ๐:๓๓:๒๘
ถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลายมีความสุข แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ๐:๓๓:๐๗
๑๐ ทำนองดนตรีหลักชาวพุทธ ๐:๐๕:๒๐
๑๑ หลักชาวพุทธ เข้าใจให้ชัด ตอนที่ ๒ ๐:๒๒:๓๔
๑๒ ดนตรี หลักชาวพุทธ ๐:๐๕:๒๐

P26. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๒ ปัญญา องค์หลักของการศึกษา (รวม ๗ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
แสงอรุณยืนยันการขึ้นมาของดวงอาทิตย์ แล้วอะไรเป็นบุพนิมิตของการเข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๕:๔๘
แสงอรุณยืนยันการขึ้นมาของดวงอาทิตย์ แล้วอะไรเป็นบุพนิมิตของการเข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๙:๓๔
ถึงไม่มีใครไปพามา ถ้าคนมีโยนิโสมนสิการ เขาก็มาเข้าทางที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเขาเอง ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๓๙:๒๘
ปัญญาเรื่องใหญ่ รู้จักไว้พอเป็นเค้า ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๒:๑๑
ปัญญาเป็นแดนยิ่งใหญ่ ต้องพัฒนากันไป จนกลายเป็นโพธิญาณ ๑:๑๐:๔๐
เขาไม่มีศรัทธา แล้วเขามีปัญญาหรือเปล่า ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๓:๑๐
จะมีตนที่พึ่งได้ ต้องมีธรรมและปัญญาที่จะตัดสินใจ ตอบปัญหาพระใหม่ ๐:๓๙:๑๖

P27. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๖ การศึกษา มองหาบทบาทพ่อแม่ (รวม ๖ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลาย มีความสุข ๐:๓๒:๕๖
ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นหวัง ๐:๔๔:๓๔
บทบาทของพ่อแม่ แน่แท้ช่วยให้ลูกศึกษา ช่วงที่ ๑ ๑:๐๒:๒๔
บทบาทของพ่อแม่ แน่แท้ช่วยให้ลูกศึกษา ช่วงที่ ๒ ๑:๐๐:๐๘
เลี้ยงลูกให้เก่ง ดี มีความสุข ๐:๒๘:๔๑
สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้อยู่ข้างใน ๐:๔๑:๕๙

P28. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๓ การศึกษาเชิงปฏิบัติการ (รวม ๘ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
คนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไป ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๐:๓๖
โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา ๐:๔๖:๑๙
โรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ ๑:๕๑:๐๒
ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล ๐:๕๓:๒๑
คนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้ อย่าให้ปัญญาแคบ ๑:๐๒:๐๐
ปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้ ๐:๔๖:๒๙
อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา ตอบปัญหาพระใหม่ ๐:๔๖:๕๒
อยากเป็นคนมีปัญญาดี ถ้าสติไม่มี ก็หมดทางเจริญปัญญา ๑:๐๓:๐๓

P29. ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล (รวม ๒ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๐:๕๓:๓๑
อย่ามัวสับสนจริยธรรมสากล อยู่ที่เป็นความจริง ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๑:๐๑:๒๐

P30. พุทธศาสนากับความเชื่อในสังคมไทย (รวม ๑๐ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
อย่ามัวรอขอโพธิสัตว์ทำให้ฯ ๐๐:๒๔:๓๔
พระอุปคุตอยู่ไหน ถึงเวลานิมนต์มาได้แล้ว [28.59] ๐๐:๒๘:๕๙
พระก็ป้อแป้ คนก็ร่อแร่ จะแก้วิกฤต ต้องรู้ว่าสังคมวิปริตแค่ไหน (๔๗.๒๑) ๐๐:๔๗:๒๒
อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร (๑๓.๓๖) ๐๐:๑๓:๓๖
เดินหน้าสู่ความเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหม[M] ๐๐:๕๑:๒๘
เรื่องตายแล้วฟื้นไม่เท่าไร เรื่องใหญ่คือตายอย่างไรจะแน่ใจว่าดี(๔๖.๑๙) ตอบปัญหาพระใหม่ ๐๐:๔๖:๑๙
เรื่องฝันเรื่องตาย อะไรจริงอะไรดี มาคุยเรื่องจิตใจกันบ้างก็ดี (๓๕.๓๘) ๐๐:๓๕:๓๙
เรื่องฝัน เรื่องอธิษฐาน ดูจิตทำงาน เป็นไปได้ไหม (๒๖.๔๘) ๐๐:๒๖:๔๙
พัฒนาคน ต้องให้พ้นอธิษฐานด้วยตัณหา ให้ได้ปัญญาเหนือกว่าลิงเฝ้าสวน (๓๐.๑๒) ๐๐:๓๐:๑๓
๑๐ ไปเกิดใหม่ อยากให้พบกัน จิตก็ต้องไปกันได้ [52.50] ๐๐:๕๒:๕๑

P31. มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา (รวม ๔ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
มองสิบชั้น ดูสิบด้านฯ ตอน เจตนาดี ที่รอดู ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๐:๓๙:๓๗
มองสิบชั้น ดูสิบด้านฯ ตอน ตักเตือน หรือซ้ำเติม ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๐:๒๗:๔๓
มองสิบชั้น ดูสิบด้านฯ ตอน มากกว่าสะท้อนภาพสังคม ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๐:๕๖:๔๐
มองสิบชั้น ดูสิบด้านฯ ตอน ยกเครื่องสังคมไทย ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๐:๒๙:๑๔

P32. กระแสจตุคามฯ ไหลท่วมมาแล้วก็แห้งไป แต่สังคมอยู่ได้ ด้วยกระแสธรรม (รวม ๙ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ๐:๕๓:๔๔
จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ๐:๔๘:๔๘
คนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไป ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ๑:๐๐:๕๗
วาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๐ ๐:๓๗:๒๘
วัตถุมงคล ต้องใช้ผูกใจประชาชนไว้กับธรรม ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๒:๔๓
เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได พัฒนาคนไปให้พ้นวัตถุมงคล ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๗:๑๕
เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได พัฒนาคนไปให้พ้นวัตถุมงคล ตอนที่ ๒ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๕๕:๐๐
นับถือเทวดายังพอฟัง แต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผล ก็หล่นจากอริยมรรคไม่เหลือดี ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๘:๒๗
นับถือเทวดายังพอฟัง แต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผล ก็หล่นจากอริยมรรคไม่เหลือดี ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๖:๒๘

P33. จะถือพุทธและรักษาธรรมได้ เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยน (รวม ๒๒ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
จากเทพสูงสุด สู่ธรรมสูงสุด ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๑:๑๖:๒๑
นับถือพุทธศาสนา อย่าให้เพี้ยน ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ๑:๐๗:๓๗
เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ๑:๕๑:๐๕
ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ๑:๐๘:๓๖
ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ๐:๓๗:๓๐
ไม่ลบหลู่ แต่ต้องรู้ เข้าใจ และทำให้ถูก เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ๑:๒๒:๓๑
จิตวิญญาณแบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤาษีจะเอาแบบไหนคิดกันให้ดี ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ๑:๓๓:๐๗
พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา มิใช่ว่าพิธีกรรมจะไร้ความหมาย ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๒๙:๒๕
ถ้าไม่มัวถือแบบงมงาย ก็อาจใช้พิธีกรรมมาสื่อคนให้ถึงธรรม ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๑๕:๔๗
๑๐ วัตถุมงคล ต้องใช้ผูกใจประชาชนไว้กับธรรม ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๐๒:๔๕
๑๑ เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได พัฒนาคนไปไห้พ้นวัตถุมงคล ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๓๗:๕๖
๑๒ นับถือเทวดายังพอฟัง แต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผลก็หล่นจากอริยมรรคไม่เหลือดี แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๑:๓๓:๕๗
๑๓ อะไรกันคนไทย ยังไม่รู้จักว่าสันโดษอย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดี ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙ ๐:๔๖:๓๗
๑๔ ฟังคำทำนาย ทำไมจึงมัวตื่นตูม แล้วภูมิปัญญาจะมีมาจากที่ไหน ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ๐:๕๙:๕๕
๑๕ ปัญหาภิกษุณี คิดให้ดีก็ไม่ยาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑ ๑:๓๐:๒๕
๑๖ เพศศึกษาพลาดแน่ ถ้ามองแค่เพศสัมพันธ์ เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ๑:๐๙:๐๐
๑๗ คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ๐:๕๓:๐๓
๑๘ อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ๐:๓๐:๒๐
๑๙ อย่ามัวตอมมัวดมอาจม จงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมาย ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ ๑:๐๑:๐๑
๒๐ ถวายเทียน ๙ วัด ได้บุญมากพอไหม ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ๐:๓๒:๐๖
๒๑ สังคมไทย อย่าก้าวหน้าไปลงอบาย ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ ๑:๓๔:๒๕
๒๒ รู้จักพระพรหมให้ดีไว้ อย่าทำได้แค่ขอท่านอย่างเดียว ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ๐:๔๘:๕๐

P34. บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม (รวม ๖ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
คุยกับเณรพอให้เห็นพระพรหม ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ๐:๔๘:๓๙
พรหมพราหมณ์-พรหมพุทธ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ๐:๔๕:๕๗
ก่อนมาถึงพระพรหม ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ๐:๓๐:๑๔
มองพระพรหมให้ถึงรากเหง้าอารยธรรม ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ๐:๕๓:๐๙
เหนือเทพ เหนือพรหม คือธรรมเป็นใหญ่ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ๑:๐๓:๒๗
วาสนาคนไทย ได้แค่ไสยศาสตร์ (ให้คติเรื่องจาตุคามรามเทพ) เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๐ ๐:๓๗:๐๓

P35. พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ (รวม ๑๗ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
เจตคติแบบวิทยาศาสตร์-เจตคติแบบพุทธ ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๑:๒๖
เจตคติแบบวิทยาศาสตร์-เจตคติแบบพุทธ ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๒๑:๔๗
วิทยาศาสตร์ก้าวได้ไกลแค่ไหน ใช้ศาสตร์อย่างไรจึงได้ประโยชน์ ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๒:๑๔
วิทยาศาสตร์ก้าวได้ไกลแค่ไหน ใช้ศาสตร์อย่างไรจึงได้ประโยชน์ ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๒๕:๑๖
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๒:๕๔
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๓:๐๖
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ ๓ ๐:๔๘:๐๒
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ ๔ ธรรมกถา ปาฐกถา ๑:๐๑:๓๙
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ ๕ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๔๓:๒๐
๑๐ การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๓:๕๑
๑๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๑:๑๗
๑๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๓ ๐:๓๒:๐๗
๑๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๔ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๑:๑๗
๑๔ การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๕ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๓๑:๔๓
๑๕ การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๖ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๑๑:๒๔
๑๖ เมื่อ D.N.A เข้ามา จริยธรรมจะว่าอย่างไร ตอนที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๓:๐๕
๑๗ เมื่อ D.N.A เข้ามา จริยธรรมจะว่าอย่างไร ตอนที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา ๐:๕๑:๐๔

P36. ธรรมะกับวิชาชีพ (รวม ๓ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
พุทธธรรมกับการรักษาคนไข้[MASTER] ๐๑:๑๖:๓๘
ทบทวนเศรษฐศาสตร์ ๑ - ทำงานเพราะโลภอยากได้ หรือเพราะถูกเงื่อนไขบังคับ (๓๗.๕๑) สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ ณ วัดถูาณเวศกวัน เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ ๐๐:๓๗:๕๑
ทบทวนเศรษฐศาสตร์ ๒ - พัฒนาเศรษฐกิจไป อย่าลืมใช้เศรษฐกิจพัฒนาคน (๕๑.๕๔) ๐๐:๕๑:๕๕

P37. ข้อคิดให้สังคม (รวม ๑๐ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ บุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ๐๐:๔๔:๕๖
ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ บุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ๐๐:๔๗:๐๐
ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๓ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ บุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ๐๐:๑๙:๔๘
จะอยู่กันดีด้วยหลักการ หรือต้องคุมกันด้วยอาญา57.42 ๐๐:๕๗:๔๓
จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา(M 65.43) ๐๑:๐๕:๔๔
ตอบเรื่องสมานฉันท์ ๐๐:๕๖:๒๘
สัมคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง [37.25] ๐๐:๓๗:๒๕
เดินหน้าหาความจริง จับให้ได้สิ่งจำเป็น 60.52 ๐๑:๐๐:๕๓
ระวัง ทางสายกลางกลายเป็นทางไร้จุดหมาย ไม่ยึดมั่นกลายเป็นยึดเข้าเต็มเปา (๑๕.๒๔) ๐๐:๑๕:๒๔
๑๐ ไม่ว่ากระแสโลก-กระแสไทย ต้องหยุดไหลตามตัณหา จึงจะหายสับสน (๓๓.๓๓) ๐๐:๓๓:๓๓

P38. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๔ วิถีชีวิต วิถีสังคม และการพัฒนา (รวม ๑๑ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ ๑:๑๗:๒๖
ประเทศพุทธอย่างไทย ทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่ง ๑:๑๒:๐๑
เพราะเครียดใช่ไหม ฝรั่งจึงได้เจริญอย่างนี้ ๐:๐๖:๔๒
ปวารณาฝึกวาจา พัฒนาคน ทำชุมชนให้สามัคคี ๐:๔๓:๒๗
พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน่ ไม่หนีไปไหน ๑:๒๗:๕๖
ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย ๐:๔๑:๒๑
ประชาธิปไตยจะดีได้ ต้องไม่ทิ้งงานพัฒนาคน ๐:๔๓:๓๔
สังคมต้องหลากหลาย ให้เข้ากับระดับการพัฒนาของคน ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๕๓:๒๕
มนุษย์จะพัฒนาไปถึงอารยธรรมที่แท้ได้จริงหรือ ๑:๒๙:๕๘
๑๐ พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก ๑:๐๐:๔๐
๑๑ ประชาธิปไตยต้องพัฒนาคน ให้มีตนที่พึ่งได้ ๐:๔๘:๒๗

P39. ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก (รวม ๑๖ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ ๐:๕๙:๔๔
อย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ ๑:๐๘:๕๓
ถ้าเข็นครกขึ้นเขายังสู้ ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ ๐:๕๘:๑๐
วิถีสู่สันติภาพ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ ๐:๕๐:๓๑
เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ (ตอนที่๑) ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ๑:๐๑:๔๖
เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ (ตอนที่๒) ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ๐:๕๙:๔๙
สนทนาธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๓ ๐:๕๘:๒๐
โลกถึงกันกว้างไกล แต่ใจคนกลับแคบลง ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ ๑:๑๔:๕๑
เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์ เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ๑:๓๓:๓๑
๑๐ สู่ยุคใหม่ของสังคมไทย ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ ๑:๑๙:๐๕
๑๑ ทำอย่างไรสังคมไทยจะตั้งอยู่ในสมดุล ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ๐:๔๗:๓๐
๑๒ ตั้งศูนย์ให้ดุลไว้ อย่าให้เลยเถิดเตลิดไป ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ ๑:๕๘:๑๗
๑๓ การพัฒนาที่ยั่งยืน ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๑ ๑:๑๗:๕๘
๑๔ การพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรม ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ๑:๐๒:๒๐
๑๕ รักธรรมก็เจริญ ชังธรรมก็เสื่อม ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๓ ๐:๔๑:๑๓
๑๖ ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ๐:๔๑:๔๕

P40. ธรรมะสู่การเมือง (รวม ๒๑ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๕ ๑:๐๒:๓๙
โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไหวหรือ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ๑:๐๙:๐๒
จริยธรรมของนักการเมือง เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ๐:๔๓:๐๘
จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ ๑ เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๓๙ ๑:๐๑:๔๖
จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๓๙ ๑:๐๓:๒๑
จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ ๓ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๓๙ ๐:๓๓:๔๒
นิติศาสตร์แนวพุทธ ช่วงที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ๐:๕๘:๕๘
นิติศาสตร์แนวพุทธ ช่วงที่ ๒ เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ๑:๐๑:๔๗
นิติศาสตร์แนวพุทธ ช่วงที่ ๓ เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ๐:๕๔:๓๓
๑๐ พุทธรัฐศาสตร์ ช่วงที่ ๑ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๙ ๑:๓๓:๐๐
๑๑ พุทธรัฐศาสตร์ ช่วงที่ ๒ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๙ ๑:๓๑:๑๙
๑๒ สิทธิมนุษยชน ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ ๐:๓๔:๑๓
๑๓ พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๔๒ ๑:๐๑:๐๘
๑๔ สมมติสื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๔ ๒:๐๐:๓๕
๑๕ วิถีสู่สันติภาพ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ ๐:๕๐:๑๖
๑๖ เมืองไทยกับหุ้นใหญ่-ลิเวอร์พูล ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ๐:๓๙:๒๖
๑๗ รัฐศาสตร์เพื่อชาติVSรัฐศาสตร์เพื่อโลก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ ๑:๑๐:๓๖
๑๘ จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ๐:๓๐:๑๐
๑๙ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ๑:๒๒:๔๒
๒๐ ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้อยู่ที่ถือความถูกต้อง ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ๐:๓๘:๐๑
๒๑ ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ๐:๕๖:๒๘

P41. เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ (รวม ๕ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่ ๑ มองไกล ใจกว้าง ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ๑:๐๔:๐๑
เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่ ๒ ดูเขา เข้าใจตัว ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ๐:๔๔:๓๐
เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่ ๓ รู้จักตัว เห็นทั่วโลก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ๐:๔๖:๐๐
โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไหวหรือ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ๑:๐๘:๕๑
วาสนาคนไทย ได้แค่ไสยศาสตร์ ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๐ ๐:๓๕:๓๔

P42. วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? (รวม ๒๒ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ขึ้นยืนบนภู ดูเขาสู้กัน ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๕๒:๒๕
พัฒนาแต่ทรัพยากรคน ลืมพัฒนาประชาชนที่ครองเมือง ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๕๑:๑๔
วิกฤตมา ประชาชนต้องวางตนเป็นหลัก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๔๘:๔๑
ประชาธิปไตยต้องพัฒนาคน ให้มีตนที่พึ่งได้ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๔๘:๕๗
จะมีตนที่พึ่งได้ ต้องมีธรรมและปัญญาที่จะตัดสินใจ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๓๙:๔๓
นิติธรรมค้ำจุนรัฐไว้ แต่แก้ปัญหาไม่ถึงใจและไม่พัฒนาคน ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๓๘:๓๐
สังคมต้องหลากหลาย ให้เข้ากับระดับการพัฒนาของคน ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๕๓:๕๑
ประชาธิปไตยยังเคว้งคว้างร่อนไถล ได้แค่รับใช้ทิฐิดิ่งโด่ง ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๕๐:๓๖
ประชาธิปไตยไทยที่ร่อแร่ เพราะสอบตกแค่เรื่องง่ายๆ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๕๐:๓๖
๑๐ ประชาธิปไตยจะดีได้ ต้องไม่ทิ้งงานพัฒนาคน ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๕๑:๑๑
๑๑ เรื่องเสริมที่ ๑ สุดโต่งจึงเข้มแข็ง พอจะถูกทางก็ไม่มีแรง ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๐:๕๔:๐๖
๑๒ เรื่องเสริมที่ ๒ ยอมรับตามที่เป็น แต่อย่าหยุดอยู่แค่ที่เป็น ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๐:๓๔:๒๔
๑๓ เรื่องเสริมที่ ๓ วิถีสู่สันติภาพ ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ โยมญาติมิตร สาธุชนที่มาร่วมงาน ณ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ ๐:๕๐:๒๗
๑๔ เรื่องพ่วงที่ ๑ จริยธรรมนักการเมือง ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ๐:๔๓:๑๘
๑๕ เรื่องพ่วงที่ ๒ ภาวะผู้นำ บนฐานแห่งจริยธรรม (ตอน ๑) เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๓๙ ๐:๔๘:๐๓
๑๖ เรื่องพ่วงที่ ๓ ภาวะผู้นำ - มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง (ตอน ๒) เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๓๙ ๐:๓๙:๔๘
๑๗ เรื่องพ่วงที่ ๔ ภาวะผู้นำ - สามัคคีธรรมบนความเป็นธรรม (ตอน ๓) เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๓๙ ๐:๓๗:๑๘
๑๘ เรื่องพ่วงที่ ๕ การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย แก่ โยมญาติมิตร สาธุชนที่มาร่วมงานทำบุญ ณ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๕ ๐:๔๒:๕๒
๑๙ เรื่องพ่วงที่ ๖ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ สนทนาธรรมกับโยม แก่ คณะบุคคลในเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ๑:๒๒:๕๕
๒๐ เรื่องพ่วงที่ ๗ โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไขไหวหรือ สนทนาธรรมกับโยม เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ๑:๐๙:๑๔
๒๑ เรื่องพ่วงที่ ๘ จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา สนทนาธรรมกับโยม แก่ โยมญาติมิตร สาธุชนที่มาร่วมงานทำบุญ นำโดย ประภาศรี บุณยประสิทธิ์ ประธานคณะเจ้าภาพฯ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ๐:๒๒:๐๖
๒๒ เรื่องพ่วงที่ ๙ ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์ สนทนาธรรมกับโยม เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ๐:๕๖:๓๙

P43. จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ (รวม ๑๕ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๑ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๕๕:๕๑
จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๒ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๕๔:๔๕
จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๓ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๔๘:๔๒
จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๔ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๔๙:๐๐
จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๕ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๓๙:๔๗
จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๖ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๓๘:๓๕
จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๗ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๕๓:๕๕
จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๘ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๕๐:๓๘
เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ตอนที่ ๑ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๐:๓๔:๑๓
๑๐ เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ตอนที่ ๒ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๐:๔๐:๒๖
๑๑ เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ตอนที่ ๓ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๐:๓๗:๒๕
๑๒ เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ตอนเสริมที่ ๔ ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๐:๒๓:๐๖
๑๓ บวชเรียนหายไป เมืองไทยได้วัดหลวงตา ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ ๐:๒๗:๔๒
๑๔ บทเรียนมีให้ดู แต่คนไทยไม่ได้ลืมตา ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ ๐:๒๘:๑๓
๑๕ อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ๐:๔๖:๒๐

P44. Dhamma Talks in English (รวม ๑๖ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
Developing Happiness (1) ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระ ณ วัดป่านานาชาติ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ ๐๑:๐๘:๒๐
Developing Happiness (2) ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระ ณ วัดป่านานาชาติ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ ๐๑:๐๓:๔๗
Developing Happiness (3)-Q&A ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระ ณ วัดป่านานาชาติ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ ๐๑:๒๐:๔๘
Appamada Heedfulness (1) ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระ ณ วัดป่านานาชาติ เมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ ๐๑:๐๐:๒๑
Appamada Heedfulness (2) ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระ ณ วัดป่านานาชาติ เมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ ๐๑:๐๐:๒๖
Iddhipada Path to Success (1) ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระ ณ วัดป่านานาชาติ เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๘ ๕๑:๕๕
Iddhipada Path to Success (2) ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระ ณ วัดป่านานาชาติ เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๘ ๕๑:๑๕
Monks and Laypeople (1) เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๘ ๐๑:๓๓:๓๘
Monks and Laypeople (2) เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๘ ๐๑:๒๒:๒๐
๑๐ Food For All And By All ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ งานขึ้นปี ๕๑ ของ FAO ในวัน World Food Day ณ Food and Agriculture Organization เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ ๑๕:๕๑
๑๑ Buddhist Economics in the Globalized World (DVD) ธรรมกถา ปาฐกถา ๕๒:๓๕
๑๒ Buddhism and Peace (1) ๐๑:๐๒:๑๔
๑๓ Buddhism and Peace (2) ๒๓:๔๐
๑๔ Aging and Dying ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ an international medical symposium on Death and Dying ณ Royal Beach and Resort Pattaya เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๙ ๒๕:๕๑
๑๕ Nibbana and Kamma (1) ๕๕:๓๔
๑๖ Nibbana and Kamma (2) ๕๖:๐๑

P45. ธรรมบรรยาย ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (รวม ๒๐ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ภาวนา ๔ 590505 ๕๔:๒๕
ยถาธรรม ยถากรรม 600525 ๓๕:๐๑
ชิวีตพระในสมัยพุทธกาล ปาฏิโมกข์ 600623 ๓๘:๔๑
สังฆะ สังคม ไม่มีสงคราม- อาสาฬหบูชา 600708 ๐๑:๐๕:๑๓
จะพูดกันก็มาที่ธรรมสภา ถึงเวลาวิเวกก็ไปเข้าป่า 600723 ๕๖:๕๔
อย่าทำตัวเป็นคนใบ้แบกขวดเปล่า 601005 ๔๑:๑๕
รู้จักบ้านของตัวเองไว้ พระไตรปิฎก สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระวัดญาณเวศกวัน ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๐๒:๑๙:๔๑
อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต 610116-1 ๓๔:๑๒
มัวกลัวว่าถ้าอยากจะเป็นตัณหา ก็เลยไม่พัฒนาไปไหน 610116-2 ๒๓:๒๙
๑๐ เหตุปัจจัยของสมาธิ 610316-1 ๓๑:๐๘
๑๑ บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต 610316-2 ๓๒:๕๔
๑๒ รู้เข้าใจ ใช้ชาดกให้ถูก 610331 ๒๓:๒๔
๑๓ ชาวพุทธอะไรกัน ฉันทะก็ไม่รู้ อุเบกขาก็ไม่เข้าใจ 610429 ๔๔:๒๐
๑๔ วิสาขบูชาหาความหมายกันให้ชัด 610529 ๐๑:๐๘:๔๐
๑๕ ชาวพุทธไทยอะไรกันหนา เอาตัณหามาฆ่าฉันทะ ศรัทธาก็พร่า ปัญญาก็ไม่เดินหน้าไปไหน 610909 ๕๔:๔๕
๑๖ มีปัญญารู้ทันอนิจจัง หันหลังให้ตัณหา มาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้ากันให้เต็มที่ 610924 ๕๗:๕๑
๑๗ ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ 611009 ๐๑:๑๐:๑๘
๑๘ บวชภิกษุณี สตรีมีสิทธิ์ แต่จะได้ใครมีสิทธิ์มาบวชให้ ดูฉันทะ-ตัณหาและเหตุปัจจัย ไล่มาจากเจงกิสข่าน ๐๐:๕๗:๔๘
๑๙ อยากอย่างไร ทำให้คนก็มีแต่ความสุข ทุกอย่างก็เจริญงอกงามไปด้วยดี ๐๑:๐๘:๓๑
๒๐ พระใหม่ ปีใหม่ ๐๐:๔๔:๕๐

P46. ธรรมบรรยาย ๒๕๖๒ (รวม ๙ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ตัณหามา พาเข้าสมุทัย ได้มั่วสุมตีกัน เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ๐๐:๓๔:๔๕
ถ้าบวชอยู่นาน ศึกษากันไปให้ถึงบาลี เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ๐๐:๐๗:๒๒
กระแสนิยมสมาธิ พากูรูมา อย่าลืมฮิปปี้ เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๐๐:๕๕:๓๘
วันมาฆบูชา เตือนคนหรือว่าเตือนพระ เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๐๑:๐๕:๑๑
ถ้าคนไทยถวายทานแล้วขอฟังธรรม จะเลิศล้ำกว่าเรียกร้องให้ได้อะไรๆ เมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๐:๒๔:๐๙
เอาฝุ่นควันของท่านคืนไป ให้พวกฉันได้เสียงจั๊กจั่นกลับมา เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๑:๑๖:๔๘
ธรรมะพระสอนให้ก้าว แต่พอเข้าเมืองไทย ลงนอนหลับไหลระเนระนาด เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๐๐:๕๖:๓๑
สงกรานต์ถึงคราวดาวย้าย เราต้องพร้อมใจก้าวกันไปให้ดี เมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ๐๐:๕๒:๒๘
สร้างปราโมทย์เป็นพื้นจิตไว้ จะไปนิพพานไม่ยาก เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๐๐:๕๗:๐๔

P47. ธรรมบรรยาย ๒๕๖๓ (รวม ๑๐ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
สารถีเชี่ยวชาญนั่งนิ่ง แต่พารถวิ่งลุจุดหมายได้สวัสดี เมื่อ ๒๕๖๓ ๐๐:๔๒:๑๕
จะเป็นนักศึกษาทั้งที ก็เป็นให้จริงให้แท้ ไม่ใช่เป็นแค่ได้ชื่อ เมื่อ ๒๕๖๓ ๐๐:๔๓:๒๕
สังเวชที่แท้ เหมือนม้างอแง พอโดนลงแส้ให้สังเวช ก็วิ่งไปโลดลิ่ว เมื่อ ๒๕๖๓ ๐๐:๓๙:๕๙
ทำบุญพื้นฐาน ปลูกป่าขุดบึงบ่อสระน้ำ ทำทั่วหมู่บ้านเป็นมฆมาณพ ทำทั้งแผ่นดินคือพระเจ้าอโศก เมื่อ ๒๕๖๓ ๐๐:๓๙:๔๘
คนดี มีความสุขในการทำให้คนมีความสุข คนเก่ง จะทำจะพูดอะไร ก็พาให้คนรวมใจสามัคคี เมื่อ ๒๕๖๓ ๐๐:๔๘:๒๒
วาสนาดีเราสร้างได้ ไม่ต้องรอให้ลอยลงมาจากฟากฟ้า เมื่อ ๒๕๖๓ ๐๐:๓๘:๒๗
ลูกจะมีวาสนาดีแน่ ถ้าพ่อแม่ก้าวจากเมตตาขึ้นไปให้ถึงอุเบกขา เมื่อ ๒๕๖๓ ๐๐:๔๘:๓๖
วัดไหนพระทำได้ ๔ นีย์ วัดนั้นญาติโยมแน่ใจได้ว่าเป็นวัดที่ดี เมื่อ ๒๕๖๓ ๐๐:๓๘:๔๓
วัดจะเป็นหลักชัยของพระศาสนา ต้องทำ ๔ นา ได้ด้วย เมื่อ ๒๕๖๓ ๐๐:๓๖:๒๓
๑๐ อย่าให้สวดมนต์มาโค่นล้มสาธยาย เมื่อ ๒๕๖๓ ๐๑:๐๔:๑๕

P48. ธรรมบรรยาย ๒๕๖๔ (รวม ๔ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
เจอเวลากินมันเลย อย่ามัวรอช้าให้เวลามากินเรา เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๐๐:๐๔:๕๒
วันเกิดยังไม่ดีแท้ วันแก่จึงจะดีจริง เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๐:๑๙:๐๒
จะพึ่งตน ก็ต้องมีตนที่พึ่งได้ เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๐:๓๑:๕๐
แค่ธรรมชั้นมูลนี่ รู้จักกันหรือยัง เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๐:๔๔:๕๘

P49. ธรรมบรรยาย ๒๕๔๔-๒๕๕๓ เพิ่มเติม (รวม ๙ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
๑๐๐ ปีชาตกาล ท่านพุทธทาส ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ๐๐:๒๘:๐๙
ตั้งสมณศักดิ์ สื่อความหมายอะไร(M 30.38) ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ๐๐:๓๐:๓๘
พระกับสังฆะ และสังคม(M 56.30) ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ๐๐:๕๖:๓๐
รู้จักชาวพุทธเพื่อนบ้าน [54.42] ๐๐:๕๔:๔๒
ทำอย่างไรผู้หญิงก็ได้ ธรรมวินัยก็ไม่เสีย42.42 เทศน์ บรรยาย แก่ พันเอก ทองขาว พ่วงรอดพันธ์ ผู้ดำเนินรายการธรรมะร่วมสมัย และผู้ฟังรายการฯ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ๐๐:๔๒:๔๒
เรื่องบวชภิกษุณีก็พิจารณาไป แต่อย่าลืมใส่ใจยกฐานะแม่ชี (๓๐.๑๑) สนทนาธรรมกับโยม แก่ ดร.มาร์ติน เซเกอร์ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ ๐๐:๓๐:๑๑
สิทธิสตรีนิด สังคายนาหน่อย 55.52 ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ๐๐:๕๕:๕๒
สิทธิเพศที่ 3-2-1 ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ๐๐:๕๕:๐๗
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจ เตลิดออกนอกทิศทางไปหรือเปล่า ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ๐๐:๒๗:๕๕

P50. ธรรมบรรยาย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นมา (รวม ๖ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
ปกิณกกถา ก่อนภัต วันวิสาขบูชา ๒๕๖๕ เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐:๒๘:๐๐
ธรรมะสำหรับพระนวกะ ในพรรษา ๒๕๖๕ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ วัดญาณเวศกวัน รุ่นพรรษา ๒๕๖๕ เมื่อ ๒๕๖๕ ๐๒:๑๓:๓๙
อริยสัจสร้างอารยธรรมที่แท้ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ วัดญาณเวศกวัน รุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑:๔๔:๓๔
สังคมรมณีย์ สนทนาธรรมกับโยม แก่ คณะหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ณ ที่พักสงฆ์ในชนบท อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุร เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑:๒๒:๓๐
ธรรมกถาในวาระเข้าพรรษา ๒๕๖๖ สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระวัดญาณเวศกวัน ที่จำพรรษาร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน (ผ่านระบบออนไลน์) เมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑:๐๐:๒๙
พบกันวันมหาปวารณา สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๖๖ และญาติโยมที่มาร่วมกิจกรรมในวันมหาปวารณา ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๔๑:๐๗

P55. โอวาท ในพรรษา ๒๕๕๕ (รวม ๔ รายการ)

ลำดับชื่อเรื่องที่มาความยาว
โอวาทหลังปาติโมกข์ เรื่องการบวชเรียน และรู้หลักรู้เรื่อง ๒ ส.ค.๕๕ ๐:๔๑:๓๕
โอวาทพระใหม่หลังปาฏิโมกข์ ๑๗ ส.ค. ๕๕ สนทนาธรรมกับพระ ๐:๑๘:๑๒
โอวาทหลังปาฏิโมกข์ เรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องสำคัญ ๑๙ ก.ย. ๕๕ สนทนาธรรมกับพระ ๐:๓๔:๒๕
โอวาทหลังมหาปวารณา ๓๐ ต.ค.๕๕ สนทนาธรรมกับพระ ๐:๕๗:๑๖