รายชื่อธรรมบรรยายที่ขึ้นต้นด้วย ฝ

พบธรรมบรรยาย 9 เรื่อง

ฝึกคน เริ่มต้นที่ไหน [1:10:47 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

อยู่ใน CD ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้ ลำดับที่ 2

เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ [0:43:04 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พระมูลคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ อินเดีย เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

อยู่ใน CD ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ลำดับที่ 2

ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน [1:10:36 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะกับการศึกษา ลำดับที่ 5

ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน [1:10:42 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ ลำดับที่ 17

ฝึกคนครบ ๓ แดน คนก็จะพัฒนา ๔ ด้าน [0:45:59 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 31

ฝึกคน ๓ แดน คนก็เดินไปในวิถีชีวิตดีงามที่เรียกว่ามรรค [0:38:27 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 32

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง