รายชื่อชุดซีดีธรรมบรรยาย

ปรับปรุงล่าสุด ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗

๑. ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม

๒. จาริกบุญ จารึกธรรม

๓. จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา

๔. จากอินเดีย สู่เอเชีย

๕. ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

๖. ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

๗. ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

๘. ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗

๙. ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘

๑๐. ธรรมะกับการศึกษา

๑๑. จะถือพุทธและรักษาธรรมได้ เรื่องอ...

๑๒. ฟังทีไร ได้สุขทุกที

๑๓. พอรู้ทาง ก็สุขแท้

๑๔. ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไป...

๑๕. รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า

๑๖. ธรรมะสู่การเมือง

๑๗. เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา ...

๑๘. บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จัก...

๑๙. ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙

๒๐. กระแสจตุคามฯ ไหลท่วมมาแล้วก็แห้...

๒๑. งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

๒๒. ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธร...

๒๓. ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕...

๒๔. จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้

๒๕. วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเ...

๒๖. ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระ...

๒๗. หลักชาวพุทธ

๒๘. ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑

๒๙. มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หม...

๓๐. ความสุข ทุกแง่ทุกมุม

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๓๑. สังคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง

๓๒. ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม

๓๓. นึกอะไร ก็ได้ธรรมทุกที่ ๒๕๕๓

๓๔. ธรรมประจำวัย

๓๕. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๑ หลักกา...

๓๖. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๒ ปัญญา ...

๓๗. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๓ การศึก...

๓๘. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๔ วิถีชีวิต...

๓๙. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๕ การศึก...

๔๐. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๖ การศึก...

๔๑. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๗ หลักพุท...

๔๒. การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๘ ชาวพุท...

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๔๓. โอวาท ในพรรษา ๒๕๕๕

๔๔. หลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด

๔๕. พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของ...

๔๖. ปฏิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไป...

๔๗. เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑

๔๘. เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

๔๙. คุยกับเณร พอให้เห็นธรรม

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๕๐. โอวาทในพรรษา

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๕๑. ธรรมะทั่วไป

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๕๒. พุทธศาสนากับความเชื่อในสังคมไทย

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๕๓. ธรรมะกับวิชาชีพ

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๕๔. ข้อคิดให้สังคม

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๕๕. Dhamma Talks in English

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๕๖. ธรรมบรรยาย ๒๕๖๐-๒๕๖๑

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๕๗. ธรรมบรรยาย ๒๕๔๔-๒๕๕๓ เพิ่มเติ...

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๕๘. ธรรมบรรยาย ๒๕๖๒

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๕๙. ธรรมบรรยาย ๒๕๖๓

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๖๐. ธรรมบรรยาย ๒๕๖๔

ไม่มีรูปภาพปกในระบบ

๖๑. ธรรมบรรยาย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เป็นต้...