ปฏิทินกิจกรรม

  • บรรพชาอุปสมบ
    วัดญาณเวศกวัน จะจัดให้มีพิธีอุปสมบทนาคเป็นภิกษุใหม่ ๑๒ รูป ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดังนี้
          ๑. นายสุพจน์        ตุลาการวงศ์ 
          ๒. นายษิลายุ        คนุชดิษฐ์

          ๓. นายณรงค์ฤทธิ์   เมฆลอย      
          ๔. นายสุรชาต       ผดุงจันทร์
          ๕. นายก้องเกียรติ   นพแก้ว            
          ๖. นายพิริยะ         ลู่ประเสริฐกุล            
          ๗. นายธิติวัฒน์      อัศวรางกูล
          ๘. นายพิศาล        อรุณแสงทอง        
          ๙. นายณัฐวุฒิ       สุขสงวน
         ๑๐. นายเก้า           เกิดวัน
         ๑๑. นายนรุตม์        เจริญสุข
         ๑๒. นายมติธร        ประจวบเหมาะ

ภิกษุใหม่รุ่นนี้ บวชเรียนอยู่เป็นเวลา ๓ เดือน เช่นเดียวกับพระใหม่รุ่นพรรษาทั่วไปที่วัดนี้ตามปกติ

  • เวียนเทียนอาสาฬบูชา
    วัดญาณเวศกวัน กำหนดพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกำหนดการดังนี้
         ๑๗.๐๐ น. บุพภาคแห่งพิธี

                       - พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน            
                       - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                       - อาราธนาศีล รับศีล            
                       - ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมกถา
         ๑๘.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน
                       - เจ้าหน้าที่ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์
                       - ประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาเครื่องสักการะ
                       - พระสงฆ์ตั้งแถว เดินนำเวียนเทียนรอบอุโบสถสิ้นวาระ
                         ๓ รอบ
         เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

ปฏิทินกิจกรรมวัดญาณเวศกวัน ประจำปี ๒๕๖๐

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง