การขออนุญาตพิมพ์หนังสือ หรือผลิตซีดีธรรมะ

ผู้ที่สนใจสามารถทำจดหมายหรือกรอกแบบฟอร์ม แจ้งความประสงค์เพื่อจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นผลงานของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) โดยระบุชื่อหนังสือ ชื่อเจ้าภาพ โอกาสที่พิมพ์เผยแพร่  และวันที่ใช้งาน และเมื่อได้การตอบรับอนุญาตแล้ว สามารถมารับต้นฉบับพร้อมจดหมายอนุโมทนาเพื่อนำไป ดำเนินการจัดพิมพ์ตามความประสงค์ของท่านเจ้าภาพได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ เป็นการให้เปล่าโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ทั้งใน กรณีที่เป็นการพิมพ์เพื่อแจกเป็นที่ระลึกและเพื่อจำหน่าย แล้วนำไปจัดพิมพ์เองที่ไหนๆ ก็ได้ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ถ้าเต็มใจ ควรนำหนังสือมามอบถวายเป็นตัวอย่าง/หลักฐานทางสถิติ ๒๒ เล่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางสถิติ และตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ถ้าเป็นการขอไปพิมพ์จำหน่าย เช่น สำนักพิมพ์ ห้ามนำหนังสือมามอบหรือถวายเกินจำนวนที่เป็นตัวอย่างหรือเป็นของที่ระลึก (รายละเอียดการขอออนุญาต พิมพ์หนังสือ ติดต่อได้ที่คุณธัมมิกา ต่อ ๑๑๒, การขออนุญาตผลิตซีดีธรรมะ ติดต่อได้ที่ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ ต่อ ๑๑๒)

โปรดดูรายละเอียด หลักและวิธีปฏิบัติในการขอพิมพ์หนังสือธรรม

ดาวน์โหลดใบขออนุญาตพิมพ์หนังสือ

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง