บรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม

การบรรยายธรรม

สาธุชนผู้สนใจสามารถรับฟังการกล่าวอนุโมทนากถาก่อนฉันภัตตาหารเช้าและเพลได้ที่หอฉันเป็นประจำทุกวัน เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. และ ๑๐.๔๕ น.

การเจริญจิตตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย และสนทนาธรรม
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์  ที่อุโบสถชั้นล่าง  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕-๑๒.๐๐ น.  นำโดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ฯ (ครรชิต คุณวโร)

สวดมนต์ ฟังธรรม ทุกเย็นวันพุธ
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันพุธ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
(หากสัปดาห์ใดวันพุธเป็นวันพระใหญ่ อาจจะเลื่อนเป็นวันพฤหัส)

กิจกรรมพิเศษ ช่วงเข้าพรรษา : วันพระ สุดสัปดาห์

ถืออุโบสถศีล ฟังธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน ครึ่งวันหนึ่งคืน
ที่อุโบสถ  ทุกวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน 
ตั้งแต่วันเสาร์ ๑๓.๓๐ น. ถึงวันอาทิตย์ ๐๗.๐๐ น. 
(คลิกดู  ร่างตารางกิจกรรม, ระเบียบการ)

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง