งานบำเพ็ญกุศลพระครูสังฆรักษ์ฉายฯ

กำหนดการ งานบำเพ็ญกุศล

พิธีสวดพระอภิธรรม และเทศนาธรรม อุทิศถวาย

พระครูสังฆรักษ์ฉาย ปญฺญาปทีโป (ฉาย พงษ์พ่วง)

วันที่ ๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ณ อุโบสถชั้นล่าง วัดญาณเวศกวัน

(งดพวงหรีด)
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง