กิตติประกาศ

วุฒิฐานะ

พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น Research Fellow in World Religions Faculty of Divinity, Harvard University
พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศวุฒิคุณเป็น ตรีปิฏกาจารย์ Navanalanda Mahavihara ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศเชิดชูเกียรติเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม”จาก คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น Honorary Fellow The Royal College of Physicians of Thailand
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น เมธาจารย์ (Most Eminent Scholar) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (World Buddhist University)
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศสดุดีเป็น ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศเกียรติคุณและรางวัล

พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ในการฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๕๒๕ รางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทร้อยแก้ว สำหรับงานนิพนธ์ พุทธธรรม จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๓๒ พระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์”
พ.ศ. ๒๕๓๒ โล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๓ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๗ รางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จาก ยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)
พ.ศ. ๒๕๔๑ รางวัล TTF Award สาขาสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา สำหรับผลงานทางวิชาการดีเด่น หนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ รางวัล “สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล” จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ” ของ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถวายประกาศเกียรติคุณ เป็น ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
พ.ศ. ๒๕๕๕ เกียรติคุณสดุดี “พระสงฆ์ดีเด่นประจำปี” จาก ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวัล “ศาสตรเมธี” จาก มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
พ.ศ. ๒๕๕๕ โล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
เจริญพระชนมายุ ๙๙ พรรษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ หนังสือ พุทธธรรม ได้รับรางวัล “TTF AWARD เกียรติยศ ประจำปี 2556”
พ.ศ. ๒๕๕๖ รางวัล “บุคคลเกียรติยศของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๖”
พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัล “๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประกาศคุรุสภา เป็น “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”
พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) ในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี การสถาปนาสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัล “นราธิปพงศ์ประพันธ์” จาก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๒๕ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๙ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๒๙ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์-การสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๑ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๑ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๓๓ การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๓๖ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๓๘ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๑ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๔ ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพระพุทธศาสนา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. ๒๕๔๕ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๒ นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๓ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พ.ศ. ๒๕๖๑ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง