หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

วัดญาณเวศกวัน
โทรศัพท์ ๐๒-๔๘๒-๗๓๕๖, ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๒-๔๘๒-๗๓๗๕

       พระมงคลธีรคุณ (รองเจ้าอาวาส)   ต่อ ๑๐๑
       พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)   ต่อ ๑๑๐
       พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ (มาโนช ธมฺมครุโก)  ต่อ ๒๐๘
       พระครูวินัยธรชัยยศ พุทฺธิวโร  ต่อ ๒๐๖
       พระครูเมธังกร (ปณต คุณวฑฺโฒ)  ต่อ ๒๑๒
       พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)  ต่อ ๒๐๓
       พระภัตตุเทศก์ (ติดต่ออาราธนาพระภิกษุสงฆ์)  ต่อ ๑๐๔
       หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ (ขอพิมพ์หนังสือ-กิจนิมนต์)  
         ต่อ ๑๑๒,๑๒๑

       อุโบสถ   ต่อ ๑๐๙
       การเงิน   ต่อ ๑๐๘
       โทรสาร   ต่อ ๑๐๓

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง