พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

1เจตคติแบบวิทยาศาสตร์-เจตคติแบบพุทธ ตอนที่ ๑
2เจตคติแบบวิทยาศาสตร์-เจตคติแบบพุทธ ตอนที่ ๒
3วิทยาศาสตร์ก้าวได้ไกลแค่ไหน ใช้ศาสตร์อย่างไรจึงได้ประโยชน์ ตอนที่ ๑
4วิทยาศาสตร์ก้าวได้ไกลแค่ไหน ใช้ศาสตร์อย่างไรจึงได้ประโยชน์ ตอนที่ ๒
5พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ ๑
6พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ ๒
7พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ ๓
8พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ ๔
9พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ตอนที่ ๕
10การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๑
11การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๒
12การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๓
13การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๔
14การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๕
15การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๖
16เมื่อ D.N.A เข้ามา จริยธรรมจะว่าอย่างไร ตอนที่ ๑
17เมื่อ D.N.A เข้ามา จริยธรรมจะว่าอย่างไร ตอนที่ ๒
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.