คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่

Languageไทย
Abstract
...เด็กและเยาวชนสมัยปัจจุบันต้องได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายเข้ามาทางอินทรีย์ต่างๆ ในปริมาณที่มากมายและโดยอัตราความเร็วที่สูงยิ่ง ต่างจากเด็กและเยาวชนรุ่นก่อนเป็นอย่างมาก แถมด้วยกำลังแรงและความเร่าร้อนของวัยที่รุ่นหนุ่มสาว สภาพเช่นนี้มีทั้งผลดีและผลเสีย แล้วแต่เงื่อนไข คือถ้าเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้รับหรือเสพประสบการณ์นั้น มีความพร้อมสามารถจัดการกับประสบการณ์ที่เข้ามาได้ดี เราก็จะเป็นมนุษย์ที่ได้พัฒนาศักยภาพอย่างดีเยี่ยม แต่เด็กส่วนใหญ่หาได้มีความพร้อมหรือมีความสามารถเช่นนั้นไม่ วัฒนธรรมที่เป็นมาไม่สามารถเตรียมตัวเขาให้อยู่ในสภาพจิตและสถานการณ์ชีวิตที่พร้อมเช่นนั้น...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะผู้เข้าร่วมงาน ปาฐกถาประจำปี ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ ๑ at คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Change toจริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๘) ในชื่อเดิมว่า "คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่" จัดพิมพ์โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๐) ในชื่อใหม่ว่า "จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
First publishing: 2528
Latest publishing onNo related data
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.E8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.