แง่คิด ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

Languageไทย
Abstract
...บางทีถ้าให้การศึกษาผิดพลาด อย่าว่าแต่จะสร้างสรรค์ต่อไปเลย แม้แต่อารยธรรมที่มีอยู่แล้วมนุษย์ก็ไม่สามารถได้รับประโยชน์ที่ควร จะได้จากอารยธรรมนั้น ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ และถ้าหนักกว่านั้นอาจจะถึงกับทำลายอารยธรรมนั้นเสียก็ได้...
...การศึกษาที่ยั่งยืน คือการศึกษาที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ แล้วทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แล้วก็นำมาซึ่งอารยธรรมที่ยั่งยืนด้วย ก็คิดว่าจะต้องหันกลับมาสู่แนวความคิดที่ว่านี้ กล่าวคือ การพัฒนาความสามารถพิเศษของมนุษย์ ที่จะมาช่วยปรับระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในโลกทั้งหมดนี้ ให้เป็นไปในทางประสานเกื้อกูลแก่กันและกัน เป็นสุข ไร้การเบียดเบียน หรืออย่างน้อยเบียดเบียนกันน้อยลง...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะผู้เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมวิชาการ ครบรอบ ๔๔ ปี at ห้องประชุมชั้น ๒ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
First publishing: 2541
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBN974-268-5568
Dewey no.LC94.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.